Ï Kazanda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Ýaşlar - Watanyň daýanjy” atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Kazanda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Ýaşlar - Watanyň daýanjy” atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

view-icon 1774
Kazanda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Ýaşlar - Watanyň daýanjy” atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2024-nji ýylyň 8-nji fewralynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Baş konsullygy (Kazan ş.) Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň “Ýaşlar - Watanyň daýanjy” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi.

Bu çäre Kazan Döwlet Lukmançylyk uniwersitetiniň binasynda geçirildi. Kitabyň tanyşdyrylyş dabarasyna uniwersitetde okaýan türkmen talyplary gatnaşdylar.

Türkmenistanyň konsullyk edarasynyň wekilleri Prezidentimiziň “Ýaşlar - Watanyň daýanjy” atly kitabynyň ýaş nesiller üçin hakyky sowgat we gollanma bolandygyny nygtadylar.

Tanyşdyryş dabarasynda ýurdumyzyň Prezidentiniň öz kitabynda watançylyk duýgusyny we Watana bolan söýgüni türkmen ýaşlarynyň şahsy häsiýetleriniň başynda goýýandygy bellenildi.

Şeýle hem, guramaçylar, Türkmenistanda Magtymguly adyndaky Türkmenistanyň Ýaşlar guramasynyň işleýändigini, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem ýaşlar syýasatyna gatnaşýandygyny bellediler. “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy” we “Türkmenistanyň ýaşlarynyň halkara hyzmatdaşlygynyň 2023 – 2030-njy ýyllar üçin Strategiýasy’ kabul edildi.aladasyny etmek we olaryň edýän işlerine goldaw bermek, Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli alnyp barylýan Türkmenistan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryndan biridigini ýene-de bir gezek nygtadylar.