Ï Lebaply küştçüler derejeleriniň ýokarylygyny Türkmenistanyň birinjiligi ugrundaky ýaryşda tassykladylar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Lebaply küştçüler derejeleriniň ýokarylygyny Türkmenistanyň birinjiligi ugrundaky ýaryşda tassykladylar

view-icon 3504
Lebaply küştçüler derejeleriniň ýokarylygyny Türkmenistanyň birinjiligi ugrundaky ýaryşda tassykladylar
camera-icon
Türkmenistanyň küşt federasiýasynyňky

Aşgabatda 6 medal toplumy ugrunda bäsleşen 14, 16 we 18 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň arasynda nusgawy wagt gözegçiligi bilen geçirilen Türkmenistanyň çempionaty Lebap küşt mekdebiniň wekilleriniň ynamly ýeňşi bilen tamamlandy.

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti bilen Küşt federasiýasy tarapyndan ýola goýlup, Şweýsariýa düzgünine görä, iň güýçli oýunçynyň 9 tapgyrda ýüze çykarylýan bu ýaryşa 200-den gowrak küştçi gatnaşdy.

Lebap küşt mekdebiniň okuwçylary üçüsi ähli zenan toparlarynda bolmak bilen dört altyn medal gazandy. Umuman alanyňda, lebaply mekdep okuwçylarynyň 9 medaly bar, şolardan 2-si kümüş, 3-si bürünç. Aşgabatly ýigitler 1 altyn, 3 kümüş bolmak bilen, 4 medal gazandy. Maryly küştçüler-de 4 medala mynasyp boldular: 1 altyn, 1 kümüş we 2 bürünç. Wekili bir bürünç medal gazanan Ahal welaýatynyň toparyny-da bellemelidiris.

16 ýaşa ýetmedik gyzlar ýaryşynda 17 ýaşa ýetmedik gyzlaryň arasynda ýurduň häzirki çempiony Gülmira Seýilhanowa dokuz döwüň ählisini utdy (9 utuk) we ikinji orny eýelän şol bir welaýatly Mähri Aýmakowadan iki utuk öňe saýlandy. Üçünji orny Mary welaýatyndan 6 utuk gazanan mekdep okuwçysy Jennet Ýalkanowa eýeleýär.

14 ýaşa çenli toparda lebaply gyzlar tutuş hormat münberini eýelediler. Altyn medal ugrundaky bäsleşige öň ýurduň çempiony bolan Jahan Rejebowa we Mähri Agamyradowa çykdy. Çekeleşikli bäsleşikde Jahan Rejebowa (8,5 utuk) üstün çykdy. Ondan ýarym utuk yza galan Mähri ikinji ýer bilen kanagatlanmaly boldy. Bürünç medaly 12 ýaşly Nurhan Babanazarowa aldy, ol hem geçen hepde 12 ýaşa çenli gyzlaryň arasynda geçirilen ýaryşda ilkinji üçlüge giripdi.

18 ýaşa çenli gyzlaryň bäsleşiginde 17 ýaşly Leýla Şöhradowa 7,5 utuk bilen öňdeligi eýeledi. Ýetginjekkä iki gezek dünýä çempiony bolan Bägül Ezizowa ondan ýarym utuk yza galdy, ol uzak arakesmeden soň küşde gaýdyp geldi we öz ýaş toparynda iň güýçli üçlüge girmegi başardy. Zenanlar ýokary ligasynyň geçen ýylky çempiony we wise-çempiony, degişlilikde aýallaryň arasynda FIDE ussady Läle Şöhradowa bilen sport ussady adyna kandidat Merýem Agajanowanyň hersi 6,5 utuk toplady. Goşmaça görkezijiler boýunça Läle üçünji orna düşdi.

16 ýaşa ýetmedik oglanlar toparynda şu ýyl eýýäm 17 ýaşa ýetmedik oglanlaryň arasynda iň gowy çykyş eden Lebap welaýat mekdep okuwçysy Serdar Baýramowa aşgabatly Resul Begmyradow güýçli garşydaş boldy. Oýunçylaryň ikisi-de 7,5 utuk toplady, ýöne Resul bilen huzury duşuşykdaky tersin netijä garamazdan, goşmaça görkezijilere görä, Serdara ýene-de hormat münberiniň iň ýokary basgançagyna çykmak başartdy. Öňdelerden ýarym utuk yza galmak bilen, üçünji orny Lebap welaýatyndan başga bir okuwçy – Ilhan Çaryýew aldy.

Garaşylyşy ýaly, 18 ýaşa ýetmedik oglanlaryň arasynda çempionlyk ugrunda esasy göreş Aşgabat küşt we şaşka mekdebiniň iki okuwçysy Amanmuhammet Hommadow bilen Ahmet Gubataýewiň arasynda boldy. Ýaryşyň tutuş dowamynda deň mukdarda utuk gazanan Amanmuhammet bilen Ahmet diňe goşmaça görkezijiler boýunça nobatma-nobat öňe saýlanýardylar. Netijede, 9-njy tapgyrdan soň küştçüleriň ikisi-de 8 utuk toplady, ýöne goşmaça görkezijilere görä, Amanmuhammet ýokarky setire düşdi. Bürünç medalyň ykbalyny-da goşmaça görkezijiler boýunça çözmeli boldy. Netijede, 6,5 utuk toplan Ahal welaýat mekdep okuwçysy Baýram Baýramow üçünji ýeri eýeledi.

14 ýaşa çenli oglanlar toparynda ýetginjekler – ýakynda Türkmenistanyň 12 ýaşa çenli çagalar arasynda geçen çempionatyna gatnaşanlar – üstünlikli çykyş edip, hormat sekisini tutuşlygyna eýelediler. Birinji ýer 11 ýaşa çenli mekdep okuwçylarynyň arasynda ýurduň çempiony, 8 utuk gazanan Mary welaýatyndan Alihan Batyrowa miýesser etdi. 13 ýaşa çenli mekdep okuwçylarynyň arasynda Türkmenistanyň çempiony, aşgabatly Ali Ahmedow ondan ýarym utuk yza galdy. Üçünji ýeri bolsa 7 utuk toplan ýurduň 12 ýaşa ýetmedik başga bir çempiony Rauf Ýusupow eýeledi.