Ï Türkmenistanyň Ilçisi Pakistanyň Prezidenti bilen duşuşdy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Ilçisi Pakistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

view-icon 4524
Türkmenistanyň Ilçisi Pakistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

2024-nji ýylyň 1-nji aprelinde «Aýwan-e-Sadr» Prezident köşgünde Türkmenistanyň Ilçisi Atajan Möwlamow bilen Pakistanyň Prezidenti Asif Ali Zardariniň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

Türkmenistanyň Ilçisi Pakistanyň Prezidentine Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan ýurduň Prezidenti wezipesine ikinji gezek girişmegi bilen baglanyşykly gutlag sözlerini we arzuwlaryny ýetirdi.

Asif Ali Zardari hem öz gezeginde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa we Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşniýetli sözleri we gutlaglary üçin minnetdarlyk bildirdi we parahatçylyk we gülläp ösüş baradaky iň gowy arzuwlaryny ýetirmegi haýyş etdi.

Soňra taraplar döwletara gatnaşyklarynyň dürli ugurlaryny öz içine alýan türkmen-pakistan gatnaşyklarynyň gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar. Bellenilşi ýaly, Türkmenistan bilen Päkistanyň arasyndaky gatnaşyklar birek-birege hormat goýmak, deňhukuklylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda ösdürilýär.

Duşuşygyň ahyrynda Prezident Asif Ali Zardari Pakistanyň Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklaryna aýratyn ähmiýet berýändigini belledi.