Ï Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri zenanlaryň Aziýa forumyna gatnaşýarlar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri zenanlaryň Aziýa forumyna gatnaşýarlar

view-icon 1222
Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri zenanlaryň Aziýa forumyna gatnaşýarlar

13-14-nji maýda Samarkantda «Zenanlaryň ykdysady, jemgyýetçilik we syýasy hukuklaryny hem mümkinçiliklerini artdyrmak meselelerine sebitleýin çemeleşme» temasy boýunça zenanlaryň Aziýa forumy geçýär.

Onuň işine Gündogar Aziýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Aziýa we Merkezi Aziýa ýurtlaryndan parlamentleriň zenan agzalary, hökümet baştutanlary, döwlet edaralarynyň we raýat jemgyýeti guramalarynyň wekilleri, telekeçi zenanlar, syýasatşynaslar, jemgyýetçilik işjeňleri, alymlar, ykdysady pudaklaryň we beýleki ugurlaryň wekilleri gatnaşýar.

Forumyň işine Türkmenistandan Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty boýunça komitetiniň başlygy Bahar Seýidowadan we Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we oba hojalyk senagaty toplumynyň agzasy Baýramgözel Myradowadan ybarat wekiliýet gatnaşýar.

Forumyň açylyş dabarasynda Senatyň başlygy Tanzila Narbaýewa ýygnananlara BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisinde eden çykyşynda şu çärä başlangyç beren Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gutlag hatyny okady. Tanzila Narbaýewa öz çykyşynda dünýäde syýasy we ykdysady durnuksyzlygyň dowam edýän şertlerinde, dürli dawalaryň we täze hatarlaryň döremek howpunyň artýan ýagdaýynda aýallaryň döwleti dolandyrmaga, sosial-syýasy, ykdysady, ylmy-bilim we medeni hem ynsanperwer ugurlara işjeň gatnaşmagynyň hiç haçan häzirkisi ýaly möhüm bolmandygyny belledi.

Forumyň ilkinji gününde BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary, «BMG-zenanlar» düzüminiň ýerine ýetiriji direktory Sima Bahus, BMG-niň Ženewa bölüminiň baş müdiri Tatýana Walowaýa, Mejlisara bileleşiginiň baş sekretary Martin Çuňgoň, şeýle hem birnäçe ştatyň parlament ýolbaşçylary forumyň maksatlary we wezipeleri, ähmiýeti we ondan garaşylýan netijeler barada çykyş etdiler.

Forum sessiýalarynda zenanlaryň ykdysady hukuklarynyň, syýasy mümkinçilikleriniň artdyrylmagy, zenanlar üçin ýokary hilli ylym-bilimiň elýeterliligini üpjün etmek, zenanlar we maşgala telekeçiligini ösdürmek, zenanlaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramak, şeýle hem zenanlara we çagalara garşy zorlugyň ähli görnüşlerini aradan aýyrmak bilen baglanyşykly köp sanly mesele ara alnyp maslahatlaşylýar. Mundan başga-da, zenanlaryň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek işine gatnaşmak meselesine garalýar. Zenanlaryň telekeçilik we jemgyýetçilik işine gatnaşmagyny höweslendirmekde parlamentleriň wezipesine aýratyn üns berilýär. Forumyň netijesinde Samarkant Jarnamasyny kabul etmek meýilleşdirilýär.