Ï Magtymguly hakynda täze çeper film surata düşürilýär
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Magtymguly hakynda täze çeper film surata düşürilýär

view-icon 1962
Magtymguly hakynda täze çeper film surata düşürilýär

Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginde beýik akyldar şahyryň ömür we döredijilik ýolunyň ähli basgançaklaryny öz içine alýan «Magtymguly» atly iki bölümden ybarat çeper film surata düşürilýär.

Filmiň edebi esasy Gylyçmyrat Kakabaýewiň «Magtymguly» pýesasyna esaslanýar. Bu pýesa boýunça sahnalaşdyrylan oýun Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň sanawyna ymykly giripdir.

Täze filmiň režissýory Şyhly Mollaýewiň pikiriçe, bu edebi esas türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň eserlerinden alnan nusgawy şahyr hakda çuňňur oýlanmalar we pikirler, şeýle hem Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan köp sanly kitapdan alnan täze maglumatlar we rowaýatlar bilen baýlaşdyrylypdyr.

Ýakynda filmi surata düşürýän topar onuň möhüm bölümleriniň surata düşürilen ýeri bolan şahyryň dogduk mekany Balkan welaýatynyň Gerkez obasyndan gaýdyp geldi. Film Ahal welaýatynda, esasan-da, Gökdere jülgesinde surata düşürildi.

«Magtymguly» atly täze çeper filmde, ýurdumyzyň dürli teatrlarynyň, şol sanda Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň we Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynyň-da öňdebaryjy artistleri keşpleri ýerine ýetirýärler. Magtymguly Pyragynyň çagalykdaky keşbini Muhammet Baýramow, gojalan döwründäki paýhasly şahyryň keşbini bolsa Türkmenistanyň at gazanan artisti Ýagmyr Gurbannazarow janlandyrýar.