Ï Türkmenistanyň Ilçisi bilen Katar Döwletiniň Şura Geňeşiniň başlygynyň arasynda ýygnak geçirildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Ilçisi bilen Katar Döwletiniň Şura Geňeşiniň başlygynyň arasynda ýygnak geçirildi

view-icon 1495
Türkmenistanyň Ilçisi bilen Katar Döwletiniň Şura Geňeşiniň başlygynyň arasynda ýygnak geçirildi

2024-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň Katar döwletindäki Ilçisi M.Seýitmämmedow bilen Katar döwletiniň Şura Geňeşiniň başlygy Hasan bin Abdullah Al-Ganimiň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär. 

Gepleşikleriň dowamynda taraplar söwda we ykdysadyýet, maýa goýum, medeniýet, syýahatçylyk, şeýle hem ulag-aragatnaşyk ugurlarynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ösdürmegiň geljegi barada pikir alyşdylar.

Halkara guramalaryň we gurluşlaryň çäklerindäki türkmen-katar parlamentara gatnaşyklar söhbetdeşligiň aýratyn bölegi boldy.

Taraplar Türkmenistan bilen Kataryň arasyndaky parlamentarа hyzmatdaşlygynyň ägirt uly mümkinçilikleriniň bardygyny bellediler. Şunuň bilen baglylykda, parlamentler, olaryň komitetleri we toparlary derejesinde gatnaşyklary berkitmek, bilelikdäki çäreleri guramak, şeýle hem parlamentleriň wekiliýetlerini alyşmak babatynda teklipler hödürlenildi.

Şunuň bilen baglylykda, türkmen-katar parlamentara dostluk toparynyň işiniň ähmiýeti bellendi.