Ï Türkmenistanyň wekiliýetiniň Wengriýa sapary amala aşyryldy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Wengriýa sapary amala aşyryldy

view-icon 2143
Türkmenistanyň wekiliýetiniň Wengriýa sapary amala aşyryldy

2024-nji ýylyň 18-nji iýunynda Budapeştde Türkmenistan bilen Wengriýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow, wenger tarapyna – Wengriýanyň Daşary işler we söwda ministrliginiň Döwlet sekretarynyň orunbasary Adam Ştifter ýolbaşçylyk etdi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.  

Syýasy geňeşmeleriň dowamynda türkmen-wenger gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmak bilen baglanyşykly köp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşyldy.

Taraplar söwda-ykdysady hem-de maýa goýum hyzmatdaşlygynyň göwrümini ýokarlandyrmagyň, hukuk binýadyny kämilleşdirmegiň, energetika, senagat we farmasewtika pudaklarynda geljegi uly bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň ýollaryna garadylar.

Mundan başga-da, bilim we medeni ugurlardaky gatnaşyklary işjeňleşdirmäge özara ygrarlylyk bellenildi.

Taraplar şeýle hem iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmelere döwletara gepleşikleriň möhüm bölegi hökmünde garaýandyklaryny nygtadylar. Duşuşygyň ahyrynda özara gyzyklanmalara laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de diwersifikasiýalaşdyrmak üçin ýola goýlan dialogy dowam etdirmegiň möhümdigi bellenildi.

Şol gün A.Gurbanowyň BMG-niň Azyk we oba hojalygy guramasynyň (FAO) Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin edarasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary Raýmond Ýele bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar Türkmenistanyň FAO bilen netijeli hyzmatdaşlygyny bellediler, şeýle hem azyk howpsuzlygy bilen howanyň üýtgemegi meseleleriniň arasyndaky sinergiýanyň geljegi uly ugurlaryny kesgitlediler.

2024-nji ýylyň 19-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow bilen Wengriýanyň Milli Assambleýasynyň başlygynyň orunbasary Şandor Lezžagyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar 2023-nji ýylda geçirilen iki döwletiň Liderleriniň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmeginde ünsi jemläp, türkmen-wenger hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyna we mundan beýläk hem ösdürmegiň geljegine garadylar. BMG we beýleki halkara guramalarynyň çäklerindäki özara gatnaşyklar bilen baglanyşykly meseleler boýunça pikir alyşyldy.

Taraplar, iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklarda medeniýet we bilim pudaklaryndaky özara täsire aýratyn ähmiýet berilýändigini bellediler.

Mundan başga-da, ýurtlaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilmegine goşant goşýan parlamentara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmäge özara taýýarlyk beýan edildi.