Ï «Magtymguly» operasynyň ilkinji görkezilişi boldy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Magtymguly» operasynyň ilkinji görkezilişi boldy

view-icon 2794
«Magtymguly» operasynyň ilkinji görkezilişi boldy
camera-icon
Alekseý Gimalitdinow

Ozaldan gelýän däbe görä, her ýyl Türkmenistanyň Medeniýet we sungat işgärleri güni mynasybetli Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynyň döredijilik topary opera eserini sahnalaşdyrýar.

Bu ýyl bolsa ol dünýä ähmiýetli senä – Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna gabat gelýär, şonuň üçin hem beýik akyldar şahyra bagyşlanan operanyň goýulmagy maksadalaýyk wakadyr. Opera wokallaryny halaýanlar oňa sabyrsyzlyk bilen garaşdylar.

Uzak garaşdyran «Magtymguly» operasy hem görkezildi. Ol nusgawy žanra laýyk sahnalaşdyryldy. Onuň sazy Berdi Kerbabaýewiň we Alty Garlyýewiň librettosyna Ýuliý Meýtusyň owazynda ajaýyp ýaňlandy. Dirižýor we ýolbaşçy, Türkmenistanyň halk artisti, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň dosenti Gurban Babaýew oňa dirižýorlyk etdi we ol operanyň hormeýsteri boldy. Eseri sahnalaşdyran režissýor Türkmenistanyň sungatda at gazana işgäri Aýnazar Batyrow.

Magtymgulynyň ýaşlyk we gojalan döwürlerini Begenç Moşiýew we Türkmenistanyň at gazanan artisti Ýagmyr Gurbannazarow ýerine ýetirdiler. Operada şahyryň durmuş ýolunyň pursatlary – Şirgazy medresesinde okan döwri, Hywa hany bilen baglanşykly waka, Meňli bilen duşuşygy, Magtymgulynyň ähli türkmen taýpalaryna duşmana garşy birleşmäge çagyryşy beýan edilýär. Olar her bir türkmenistanla mälimdir, ýöne sahna ussatlarynyň olary beýan edişi tomaşaçylary özüne maýyl etdi.

Meýtusyň sazy, aýdymçylaryň şirin owazy, Mekan Annamyradowyň haýran galdyryjy sahna bezegi – bularyň ählisi operanyň ýurdumyzda iň gowularyň biri diýilmegine esas döredýär. Tomaşaçylar operany döretmäge gatnaşanlaryň çeken yhlasly zähmetlerine haýran galyp, her bir sahnany şowhunly el çarpyşmalar bilen mübäreklediler. Solistlerden başlap gahrymanlaryň lybaslaryny taýýarlanlara çenli operany döretmäge gatnaşanlaryň ählisinde Magtymgula bolan söýgi duýulýardy.

Operanyň parahatçylygy we döredijiligi öňe sürýän ýurduň agzybirligi baradaky jemlemesi diňleýjileriň köňlünde watanperwerlik duýgusyny oýardy.