Ï Aşgabat ŞHG-niň işiniň esasyny düzýän düýpli ýörelgeleri doly paýlaşýar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Aşgabat ŞHG-niň işiniň esasyny düzýän düýpli ýörelgeleri doly paýlaşýar

view-icon 1828
Aşgabat ŞHG-niň işiniň esasyny düzýän düýpli ýörelgeleri doly paýlaşýar

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) Sammitiniň çäklerinde geçirilen wekiliýet baştutanlarynyň «ŞHG+» görnüşindäki duşuşygyndaky çykyşynda Türkmenistan ŞHG-niň işiniň esasyny düzýän parahatçylyk, özara hormat goýmak, deňhukuklylyk, hyzmatdaşlyk ýaly düýpli ýörelgeleri doly paýlaşýandygyny we olaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilmeginiň üstünde işlemäge taýýardygyny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan indi ençeme ýyllaryň dowamynda halkara giňişliginde parahatçylygyň kepili hökmünde dialog başlangyjyny öňe sürýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri bu pikir Sammitiň mowzugyna doly laýyk gelýändigini we biz muny BMG-de, beýleki abraýly köptaraplaýyn düzümlerde bilelikdäki netijeli işiň başlanmagy üçin oňat mümkinçilik diýip hasaplaýandygymyzy belledi.

«Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2025-nji ýyl Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edildi. Munuň özi Baş Assambleýanyň degişli Kararnamasynda berkidildi. Bu bolsa parahatçylyk we parahatçylyk döredijilik gün tertibi boýunça umumy çemeleşmeleri hem-de utgaşykly garaýyşlary işläp taýýarlamak maksady bilen, biziň döwletlerimizi BMG-de geňeşmeler we gepleşikler prosesine doly derejede çekmek üçin syýasy-hukuk esaslaryny berýär» diýip, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyz Türkmenistan ŞHG bilen Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny döretmek baradaky başlangyjymyzy goldamak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşmak isleýändigini belledi. Bu başlangyç Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan geçen ýylyň sentýabr aýynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň plenar mejlisinde öňe sürüldi.