mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Jemgyýet

news-photo

24.09.2022

total-veiw

1609

Watanymyzyň we jemgyýetimiziň öňdebaryjylaryna döwlet sylaglary

Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine, onuň halkara abraýynyň belende göterilmegine uly şahsy goşant goşan halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň iň gowy işgärlerine, önümçiligiň öňdebaryjylaryna, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, olaryň düzümleýin guramalarynyň wekillerine, döredijilik işgärlerine, zähmet weteranlaryna döwlet sylaglaryny hem-de hormatly atlary dakmak baradaky nyşanlary gowşurmak dabarasy boldy.


news-photo

24.09.2022

total-veiw

2069

Türkmenistanyň täze raýatlaryna pasportlar gowşuryldy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Döwlet migrasiýa gullugynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy. Ählihalk baýramyna — eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlyk gününe gabatlanan bu şanly waka ýurdumyzyň halkara ynsanperwer hukugynyň kadalaryna pugta ygrarlydygynyň aýdyň beýany boldy.

news-photo

24.09.2022

total-veiw

1885

Türkmenistanyň wekilleri ÝUNISEF-iň sebitleýin okuwyna gatnaşdylar

Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Mejlisiniň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň, Ombudsmen edarasynyň, Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň, şeýle hem ýurdumyzyň jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri Merkezi Aziýa ýurtlary üçin ynsanperwerlik çäreleriň barşynda çagalar babatyndaky esasy borçlar boýunça tanyşlyk okuwyna gatnaşdylar.

news-photo

24.09.2022

total-veiw

2497

Ildeşlerimiz rus dili boýunça taslamalar bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar

Puşkin adyndaky döwlet rus dili instituty Türkmenistanyň raýatlaryny GDA giňişliginde rus dilini goldamak boýunça taslamalar bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar.

news-photo

23.09.2022

total-veiw

784

Adam hakyndaky alada – ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan esasy ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Döwlet maslahatynda eden çykyşynda adam hakynda alada – ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan esasy ugrudygyny aýratyn belläp geçdi.

news-photo

23.09.2022

total-veiw

436

Balkanabatda täze ýaşaýyş jaýlary ulanylyşa berildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde täze ýaşaýyş jaýlarynyň dabaraly açylyşy geçirildi.

news-photo

22.09.2022

total-veiw

2512

Merkezi Aziýada saglyk ulgamyny berkitmek

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebiti edarasynyň (ÝSE / BSG) Merkezi Aziýa ýurtlary üçin COVID-19-a garşy hereketi (CACCR-2) taslamasynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

news-photo

21.09.2022

total-veiw

2261

Elektroenergetika pudagy ykdysady ösüşiň möhüm şertidir

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly kitaby Watanymyzyň Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda türkmen, iňlis we rus dillerinde çap edildi.

news-photo

21.09.2022

total-veiw

2043

Jemgyýetçilik ulagynyň döwrebaplaşdyrylmagy — ýolagçylar barada alada

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň tehniki parkynyň üsti täze satyn alnan «Toyota Corolla» kysymly ýeňil taksi awtoulaglarynyň 150-si bilen ýetirildi.

news-photo

20.09.2022

total-veiw

668

Türkmenistanda gender syýasatynyň meseleleri boýunça maslahat geçdi

Lebap welaýatynda ýurtda gender geljegine goşulyşmak meseleleri boýunça Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleri üçin tegelek stol geçirildi.

...233