mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Jemgyýet

news-photo

31.05.2023

total-veiw

1004

Çagalaryň bagtyýar durmuşy we sazlaşykly ösüşi — Watanymyzyň abadançylygynyň kepili

Çagalaryň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmek, olaryň şahsyýet hökmünde kemala gelmegi hem-de ukyp-başarnyklaryny doly açmagy üçin şertleriň döredilmegi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Watanymyzyň, halkymyzyň röwşen geljegi ugrundaky uly jogapkärçilige esaslanýan tagallalarynyň baş maksadydyr.

news-photo

31.05.2023

total-veiw

693

«Daşkent» dynç alyş seýilgähi ýaşajyk aşgabatlylary myhmansöýerlik bilen garşylady

Dürli reňkli şarlar bilen baý bezelen «Daşkent» dynç alyş seýilgähinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli paýtagtymyzyň ýaşajyk ýaşaýjylary üçin köpçülikleýin çäre geçirildi. Çäräniň guramaçysy bolan Bagtyýarlyk etrap häkimligi çagalar üçin ýatdan çykmajak baýramy guramak üçin köp işler edipdir.

news-photo

29.05.2023

total-veiw

1469

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda töwekgelçilikleri dolandyrmak boýunça okuw çäresi geçirildi

2023-nji ýylyň 22-26-njy maýy aralygynda Bütindünýä gümrük guramasynyň ýardam bermeginde we Hytaý gümrük hyzmatdaşlygy gaznasynyň (CCF China) hemaýatkärliginde Döwlet gümrük gullugynyň işgärleri üçin töwekgelçilikleri dolandyrmak boýunça okuw çäresi geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň gümrük edarasynyň web-saýtynda habar berýär.

news-photo

29.05.2023

total-veiw

752

Türkmenistana tomus howasy güýje girdi

Türkmenistanda temperaturasy +40°C bolan tomus howasyna garaşylýar.

news-photo

28.05.2023

total-veiw

1753

Ösüşiň täze belentliklerine tarap

«Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly saýlanan eserleriň nobatdaky 15-nji jildi çap edildi. Onda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2021-nji ýylyň dowamynda eden maksatnamalaýyn çykyşlary, ylmy makalalary, söhbetdeşlikleri, şanly wakalar we umumymilli baýramlar mynasybetli halkymyza iberen Gutlaglary ýerleşdirildi.

news-photo

26.05.2023

total-veiw

1185

Migrasiýa boýunça halkara guramasy bilen hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň (IOM) baş hünärmeni bilen iş duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň web-saýtynda habar berildi.

news-photo

24.05.2023

total-veiw

2456

“Ak şäherim Aşgabat” atly XXII köpugurly halkara sergi

Şu gün paýtagtymyzda Aşgabat şäher häkimliginiň hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň guramagynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XXII köpugurly halkara sergi öz işine başlady.

news-photo

23.05.2023

total-veiw

3424

Arkadag şäheri — ýaşlygyň we gözelligiň şäheri

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary, egsilmez yhlasy, eziz Watanymyza, mähriban halkymyza çäksiz söýgüsi bilen sanlyja ýyllaryň içinde gojaman Köpetdagyň eteginde häzirki zamanyň «akylly» şäher konsepsiýasynyň ýörelgeleri esasynda gurlan ajaýyp şäher — Arkadag şäheri kemala geldi.

news-photo

22.05.2023

total-veiw

2420

Türkmenistanda yssy howa düşmegine garaşylýar

Maý aýy tamamlanyp gelýär we tomus howasy ýuwaş-ýuwaşdan bat alýar. Hepdäniň dowamynda Türkmenistanda +38 dereje yssy howa bolar diýlip, çak edilýär. Şol bir wagtyň özünde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bulutly howa bolar. Käbir welaýatlarda gysga wagtlyk ýagyş ýagmagy mümkin.

news-photo

22.05.2023

total-veiw

1038

Arkadag şäherinde 123 belgili ulgam ornaşdyrylýar

Türkmenistanda ilkinji «akylly» Arkadag şäherinde dessin gulluklary çagyrmak üçin 123 belgi ulanylar.

...257