mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Jemgyýet

news-photo

13.05.2022

total-veiw

1421

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekili halkara webinara gatnaşdy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekili Sanitariýa we fitosanitariýa düzgünleri gowulandyrmak üçin öňdebaryjy kadalaşdyryjy tejribe babatda sanly ulgam arkaly okuw maslahatynyň işine gatnaşdy.

news-photo

13.05.2022

total-veiw

1392

Amyderýa: gadymyýetden şu günlere çenli

Amyderýa özüniň göwrümi, bolsuwlulygy, güýçli akymy bilen dünýäniň iň uly derýalarynyň biri hasaplanylýar.

news-photo

11.05.2022

total-veiw

2364

Türkmen jemgyýetiniň demokratik ýörelgeleri pugtalandyrylýar

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan çärýekde bir gezek türkmen, iňlis we rus dillerinde neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» ylmy-amaly žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.

news-photo

11.05.2022

total-veiw

1918

«Iň gowy Gyzlar kluby» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde gurnamagynda ýurdumyzyň umumy bilim berýän mekdeplerinde hereket edýän Gyzlar klublarynyň arasynda yglan edilen «Iň gowy Gyzlar kluby» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi.

news-photo

09.05.2022

total-veiw

1482

Howa maglumaty: Bulutly, käwagt ýagyşly howa garaşylýar

Şu hepdäniň bulutly we ýagyşly bolmagyna garaşylýar. Howanyň ortaça temperaturasy +25-30 gradus töweregi bolar.

news-photo

07.05.2022

total-veiw

1205

Beýik Ýeňişiň 77 ýyllygyna bagyşlanan dabaralar

Ýeňiş gününiň öň ýanynda paýtagtymyzyň häkimliginiň «Mekan» köşgünde 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunyň weteranlaryny sowgatlary gowşurmak dabarasy geçirildi.

news-photo

04.05.2022

total-veiw

2748

«Sagdyn jemgyýet berkarar döwlet» atly duşuşyk geçirildi

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hormatly Prezidentimiziň öñe sürýän sagdyn durmuş ýörelgesine eýerip Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň, ýurdumyzyñ hormatly il ýaşulularynyň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

news-photo

04.05.2022

total-veiw

3681

Türkmenistan COVID-19-a garşy sanjym dermanlaryny saklamak we daşamak üçin zerur enjamlary aldy

Şu ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezi Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyndan СOVID-19-a garşy sanjym dermanlaryny saklamaga hem daşamaga niýetlenen 500 sany ýöriteleşdirilen ýokary hilli termiki gaplary aldy.

news-photo

03.05.2022

total-veiw

1914

Maý aýynyň başy ygally bolar

Ýurdumyzda ýakyn günlerde bulutly, ygally, 35-a gradusa çenli maýyl howa bolar diýlip çaklanylýar.

news-photo

02.05.2022

total-veiw

2862

Ýurdumyzda Oraza baýramynyň hormatyna Baýram namazy okaldy

Şu gün ýurdumyzyň ähli ýerlerinde, şol sanda paýtagtymyzda aýlaryň ýagşysy hasaplanylýan mübärek Remezan aýynyň tamamlanmagynyň hormatyna Baýram namazy okaldy. Milli senenamamyzda Oraza baýramy hökmünde möhüm orun eýeleýän bu sene halkymyzyň müňýyllyklardan gözbaş alýan asylly ýörelgelere we ýagşy dessurlara ygrarlydygyny aňladýar. 

...220