mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Jemgyýet

news-photo

17.01.2023

total-veiw

1621

Täze toplum kemala gelýär

Daşoguz şäherinde halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda gurulýan täze ýaşaýyş toplumynyň sudury barha aýdyňlaşýar. Onuň gurluşygyna sebitdäki köp gurluşyk kärhanasy, şol sanda hususy telekeçilik düzümlerine degişli kärhanalar-da gatnaşýar.

news-photo

16.01.2023

total-veiw

1783

Türkmenistanda sowuk howa saklanar

Hepdäniň dowamynda aýazly sowuk howa saklanar. Howa ýurdumyzyň käbir welaýatlarynda + 5... gradusa çenli ýokarlansa-da, aşa maýyllyga garaşylmaýar.

news-photo

13.01.2023

total-veiw

1689

Çagalar üçin žurnallar

Milli gymmatlyklarymyzy wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Mahabat» müdirligi çagalar üçin žurnallary çykaryp başlady.

news-photo

11.01.2023

total-veiw

1207

Türkmenistanda adaty lukmançylyk merkezini döretmek göz öňünde tutulýar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň HHR-a döwlet saparynyň netijesi boýunça gol çekilen Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Saglygy goraýyş boýunça döwlet komissiýasynyň arasynda 2023 – 2027-nji ýyllar üçin hereketleriň meýilnamasy lukmançylyk we saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirlendir.

news-photo

10.01.2023

total-veiw

2116

Ilkinji gar – tebigatyň peşgeşi

2023-nji ýylyň 8-9-njy ýanwarynda Aşgabatda ilkinji gar ýagdy.

news-photo

09.01.2023

total-veiw

1901

Türkmenistanda howa ýene sowar

Türkmenistanyň aglaba ýerine ýagyşdyr gar görnüşli ygal ýagar. Ýurdumyzyň demirgazygynda gijelerine howa —20 gradusa çenli sowar. Hepdäniň ahyryna çenli gijelerine sowuk howa saklanar.

news-photo

07.01.2023

total-veiw

1917

«Demirýollary» APGJ petek satýan goşmaça mobil goşundysyny täzeledi

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýolagçy otly gatnawlaryna petekleri satýan mobil goşundysynyň täzelenendigini resmi saýtynda habar berdi.

news-photo

03.01.2023

total-veiw

2208

Ýurdumyzda +18 gradusa çenli maýyl howa bolar

Ýanwar aýynyň başynda Türkmenistanda maýyl howanyň bolmagyna garaşylýar. Howa gündizlerine +18 gradusa çenli maýyl bolar.

news-photo

01.01.2023

total-veiw

2089

Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalara sowgatlar gowşuryldy

Şu gün Söwda-senagat edarasynda Täze ýyl mynasybetli dabara geçirildi. Onuň dowamynda Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalara hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan sowgatlar gowşuryldy.

news-photo

31.12.2022

total-veiw

6754

Türkmenistan täze, 2023-nji ýyly uly üstünlikler, beýik maksatlar bilen garşylady

Şu gün Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň halky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň şöhratly işlerini dowamata atarjak täze, 2023-nji ýyly şatlyk we dabara bilen garşylaýar.

...243