mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Sport

news-photo

16.04.2024

total-veiw

1256

Aşgabatda geçirilýän halkara hokkeý ýaryşy: 2-nji tapgyryň netijeleri

Şu gün Aşgabatda dowam edýän halkara hokkeý ýaryşynyň ikinji tapgyrynyň oýunlary geçirildi.

news-photo

16.04.2024

total-veiw

1203

«Galkanyň» hokkeýçileri Omanyň toparyny uly hasap bilen ýeňdiler

Türkmenistanyň «Galkan» toparynyň hokkeýçileri şu gün Aşgabatda geçirilýän halkara ýaryşynda ikinji uly ýeňşini gazandylar. Bahreýniň topary bilen ilkinji oýunda 8:1 hasabynda ýeňişden soň Andreý Makarowyň we Meýlis Kulyýewiň şägirtleri Omanyň «Oman Nationals» toparyny 15:1 hasabynda utdular.

news-photo

15.04.2024

total-veiw

2329

Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy

Şu gün paýtagtymyzda şaýbaly hokkeý boýunça halkara ýaryşyň açylyş dabarasy boldy. Oňa Ýewropanyň we Aziýanyň on ýurdundan toparlar gatnaşýar.

news-photo

15.04.2024

total-veiw

1384

Aşgabatda geçirilýän halkara ýaryşda «Galkanyň» hokkeýçileri Bahreýniň toparyny ýeňdiler

Türkmenistanyň «Galkan» toparynyň hokkeýçileri şu gün Aşgabatda açylan halkara ýaryşda Bahreýniň toparyny 8:1 hasabynda utup, ýeňiş gazandylar.

news-photo

14.04.2024

total-veiw

1748

Aşgabatda geçiriljek halkara hokkeý ýaryşyna bagyşlanan mediaforum

Şu gün Olimpiýa şäherçesiniň “Sport” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda 15-nji aprelde paýtagtymyzda badalga aljak şaýbaly hokkeý boýunça halkara ýaryşa bagyşlanan mediaforum geçirildi. Çärä ýurdumyzyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gyrgyz Respublikasynyň hokkeý federasiýalarynyň ýolbaşçylary, ýaryşa gatnaşýan toparlaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

news-photo

14.04.2024

total-veiw

168

ATF-iň başlygy: «Türkmenistanda Aziýa sebitiniň türgenleşik merkezini döretmek üçin ähli şertler bar»

Ozal habar berlişi ýaly, Halkara tennis federasiýasynyň prezidenti (HTF) Dewid Haggertiniň we Aziýa tennis federasiýasynyň (ATF) prezidenti Ýuriý Polskiniň ýakynda ýurdumyza eden ilkinji gysga wagtlyk sapary Türkmenistanyň sport durmuşynda belli waka boldy.

news-photo

11.04.2024

total-veiw

1368

Tennis boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi

Ahal, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryndan we Aşgabat şäherlerinden 118 türgen (68 erkek we 50 zenan) paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň kortlarynda geçirilen tennis boýunça Türkmenistanyň çempionatyna gatnaşdy.

news-photo

10.04.2024

total-veiw

1614

Türkmenistanly küştçi gyz Daşkentde Agzamowyň hatyrasyna geçirilen ýaryşda zenanlaryň arasynda iň gowy oýunçy boldy

Daşkentde Özbegistanyň ilkinji grossmeýsteriniň hatyrasyna bagyşlanan «Georgiý Agzamowyň hatyrasy» atly 17-nji açyk halkara küşt ýaryşy geçirildi.

news-photo

09.04.2024

total-veiw

1603

Türkmenistanly agyr atletikaçy Dünýä Kubogynda silterläp götermekde altyn medal we 2024-Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga hukuk gazandy

Türkmenistanly 23 ýaşly sport ussady Dawranbek Hasanbaýew agyr atletika boýunça Phuketde (Taýland) geçýän Dünýä Kubogynda silterläp götermekde altyn medal gazandy.

news-photo

08.04.2024

total-veiw

1129

Türkmenistanly agyr atletikaçy Taýlandda geçýän 2024-nji ýyl Dünýä kubogynda kümüş medal gazandy

Türkmen türgeni Maksat Meredow Phuketde (Taýland) dowam edýän agyr atletika boýunça Dünýä kubogynda silterläp galdyrmak, itekläp galdyrmak we iki görnüşiň jemi boýunça üç sany kümüş medal gazandy. 

...188