mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Sport

news-photo

25.09.2023

total-veiw

1313

Türkmenistanyň türgenleri Hançžou şäherinde geçýän Aziýa oýunlaryna başladylar

Türkmenistanyň türgenleri Hytaýyň Hançžou şäherinde geçýän ХIХ tomusky Aziýa oýunlarynyň ilkinji gününi sportuň birbada dört görnüşi boýunça çykyş etmek bilen başladylar.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1254

Hançžouda Türkmenistanyň türgenleriniň gatnaşmagynda XIX tomusky Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi

Şu gün Hançžou şäherinde XIX tomusky Aziýa oýunlary açyldy. Bu oýunlara iki hepdäniň dowamynda dünýäniň köp ýurdunda, şol sanda dört ýylda bir gezek geçirilýän bu iň uly sport baýramyna öz toparyny iberen Türkmenistanda-da tomaşa ederler.

news-photo

23.09.2023

total-veiw

1216

Türkmenistanly türgenler Hançžou şäherinde Aziýa oýunlarynyň başlamagyna garaşýarlar

Aziýa oýunlarynyň başlamagyna birnäçe sagat galdy we dünýäniň ähli künjeginde milliardlarça tomaşaçynyň syn etjek ägirt uly sport festiwalynyň başlamagyna sabyrsyzlyk bilen garaşylýandygyny aýtsa bolar.

news-photo

22.09.2023

total-veiw

1211

Hançžou şäherinde geçiriljek Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň Baýdagy belende galdyryldy

Şu gün ХIХ tomusky Aziýa oýunlarynyň paýtagtyndaky Türgenler obasynyň halkara zolagynda ýerleşýän «Flag Plaza» alleýasynda türkmen sport wekiliýetini garşylamak we Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny galdyrmak dabarasy geçirildi.

news-photo

20.09.2023

total-veiw

1709

Merdan Ataýew: «Türkmenistanyň toparynyň baýdagyny götermek meniň üçin uly abraý»

Suwda ýüzüji türgen Merdan Ataýew we dzýudoçy Maýsa Perdäýewa 23-nji sentýabrda Hytaýyň Hançžou şäherinde geçiriljek XIX tomusky Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda Türkmenistanyň toparynyň baýdagyny götererler. Bu barada türkmen wekiliýetiniň ştabynda geçirilen iş mejlisinde yglan edildi.

news-photo

19.09.2023

total-veiw

1678

Türkmenistanly türgenler Türgenler obasyndaky Aziýa oýunlaryna gatnaşyjylara goşuldylar

Hytaýyň Hançžou şäherinde geljek şenbe güni geçiriljek yklymyň dürli ýurtlaryndan müňlerçe türgen we resmi adamlar, şol sanda türkmenistanly türgenler hem ХIХ tomusky Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gelýärler.

news-photo

18.09.2023

total-veiw

1776

Ýurdumyzyň türgenleriniň ilkinji topary ХIХ tomusky Aziýa oýunlaryna gatnaşmak üçin Hançžou şäherine geldi

Şu gün ýurdumyzyň türgenleriniň ilkinji topary 23-nji sentýabrdan 9-njy oktýabr aralygynda Hytaýda geçiriljek 19-njy tomusky Aziýa oýunlaryna gatnaşmak üçin Urumçiniň üsti bilen Aşgabatdan Hançžou şäherine geldi.

news-photo

14.09.2023

total-veiw

1850

Türkmenistanly türgenler Duşenbe şäherinde başlanan halkara ýaryşyň ikinji güni ýene medal eýelemegi başardylar

Duşenbede dowam edýän suwda ýüzmek boýunça halkara ýaryşyň ikinji güni türkmenistanly türgenler ýene dört medal gazandylar. Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň suwda ýüzüjileri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygyna we Araly halas boýunça halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň nobatdaky mejlisine bagyşlanan ýaryşa gatnaşýarlar. 

news-photo

13.09.2023

total-veiw

2023

Türkmenistanly türgenler Duşenbe şäherinde başlanan halkara ýaryşda dört medal eýelediler

Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň suwda ýüzüjileri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygyna we Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň nobatdaky mejlisine bagyşlanan ýaryşa gatnaşýarlar.

news-photo

12.09.2023

total-veiw

2392

Türkmenistanly agyr atletikaçy Saud Arabystanyda geçýän dünýä çempionatynda itip götermekde bürünç medal gazandy

Türkmenistanly sport ussady Gaýgysyz Töräýew Er-Riýadda (Saud Arabystany) geçýän agyr atletika boýunça 88-nji dünýä çempionatynda itip götermekde bürünç medal gazandy.

...174