mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

28.11.2022

total-veiw

1044

TDHÇMB-nyň söwda geleşikleriň arasynda nebit we tekstil önümleri öňdeligi eýeleýär

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.


news-photo

27.11.2022

total-veiw

1040

Mallaryň gyşdan gowy çykmagynyň girewi

Ýurdumyzyň demirgazygynda mallaryň gyşlamagy üçin ygtybarly iým gory döredilip, şu güne çenli gara mallary ýetişdirmäge ýörüteleşdirilen daýhan birleşiklerinde we döwlet maldarçylyk toplumlarynda iým taýýarlamak tabşyrygy üstünlikli amal edildi.

news-photo

23.11.2022

total-veiw

2157

Daşoguz welaýatynda güýzlük soganyň hasyllylygy artýar

Şu ýyl Daşoguz welaýatynda güýzlük sogan geçen ýyldakydan iki esse köp ýere – 2200 gektar meýdana ekildi. Gurbansoltan eje adyndaky etrap sebitde irki sogany ýetirişiriji etrapdyr. Bu ýerde sogan 550 gektar meýdana ekildi. S. A. Nyýazow adyndaky etrapda 480 gektar, Gubadag etrabynda bolsa 380 gektar ýere sogan ekildi. Daşoguz welaýatynyň beýleki etraplarynda-da güýzlük sogan ýetişdiriler, 2020-nji ýylyň gyşyndan bäri ol sebitde köpçülikleýin ýetişdirilip gelinýär.

news-photo

21.11.2022

total-veiw

2265

Türkmenistan we Birleşen Arap Emirlikleri halkara portlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk babatda ylalaşdylar

Türkmenistan we Birleşen Arap Emirlikleri halkara portlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk babatda ylalaşdylar.

news-photo

21.11.2022

total-veiw

2604

Türkmenistan we BAE energetika we himiýa pudaklarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek barada ylalaşdylar

Türkmenistan we BAE energetika we himiýa pudaklarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek barada ylalaşdylar.

news-photo

21.11.2022

total-veiw

1719

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 27 million 46 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy.

news-photo

20.11.2022

total-veiw

1601

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary ýyly önümleriň çykarylyşyny özleşdirdiler

Howanyň sowamagy bilen adamlaryň köpüsi gyş eşikleri satylýan dükana barýarlar we diňe bir ýyly hem däl-de, eýsem owadan, gelişikli eşik almaga çalyşýarlar.

news-photo

20.11.2022

total-veiw

1269

HJ «Senagat plastik» öndürýän önümleriň möçberlerini artdyrýar

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda ýerleşýän «Senagat plastik» hojalyk jemgyýeti indi dört ýyldan gowrak wagt bäri hereket edip, sarp edijileriň arasynda öz öndürýän ýokary hilli önümleri bilen giňden tanalýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan hojalyk jemgyýeti ummasyz gorlara daýanýan ýerli uglewodorod çig mal serişdesini senagat taýdan gaýtadan işlemek arkaly alynýan polietilendir polipropilenden birnäçe görnüşli önümleri öndürýär.

news-photo

19.11.2022

total-veiw

1497

Lebap welaýatynda senagat önümleriniň eksportynyň möçberi artýar

Lebap welaýatynda ýerleşýän, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolup durýan hususy kärhanalaryň öndürilýän senagat önümleriniň möçberi artýar. 

news-photo

19.11.2022

total-veiw

1282

Ýod önümçiliginiň ösüş depgini ýokarlanýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň «Türkmendermansenagat» birleşiginiň Balkan welaýatynyň Bereket şäherindäki Ýod önümçiligi kärhanasynyň hünärmenleri ýurdumyzyň çäklerindäki ýerli çig mallardan bäsleşige ukyply önümleri öndürmekde netijeli işleri durmuşa geçirýärler.

...243