mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

25.09.2023

total-veiw

262

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 8 million 26 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.


news-photo

24.09.2023

total-veiw

1217

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň oba hojalygynyň özgerýändigini belledi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisindäki eden çykyşynda ýurdumyzyň oba hojalygynyň özgerýändigini belledi.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1226

Arkadagly Serdarymyz gurluşyk we senagat toplumynyň kämilleşdirilmegini nygtady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisindäki eden çykyşynda gurluşyk we senagat toplumynyň kämilleşdirilmegini nygtady.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1275

Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumynyň öňünde anyk maksatlary goýdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisindäki eden çykyşynda ýangyç-energetika toplumynyň öňünde anyk maksatlary goýdy.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1514

Arkadagly Serdarymyz halkara maliýe institutlary bilen hyzmatdaşlygyň has-da işjeňleşdirilmelidigini nygtady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisindäki eden çykyşynda halkara maliýe institutlary bilen hyzmatdaşlygyň has-da işjeňleşdirilmelidigini nygtady.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1149

Döwlet Baştutanymyz şu ýyl jemi 37 milliard manatdan gowrak möçberde maýa goýumlaryny goýmagyň göz öňünde tutulýandygyny aýtdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisindäki eden çykyşynda şu ýyl ýurdumyzda jemi 37 milliard 400 million manat möçberde maýa goýumlaryny goýmagyň göz öňünde tutulýandygyny aýtdy.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1141

Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň başyndan bäri jemi içerki önümiň ösüşi 6,2% möçberde durnukly saklanýandygyny belledi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhameow Halk Maslahatynyň mejlisindäki eden çykyşynda şu ýylyň başyndan bäri jemi içerki önümiň ösüşi 6,2% möçberde durnukly saklanýandygyny belledi.

news-photo

23.09.2023

total-veiw

1214

Daşoguz welaýatynyň daýhanlary künjüden bol hasyl almagy maksat edinýärler

Daşoguz welaýatynyň daýhanlary şu ýyl her gektardan azyndan on sentner künji hasylyny almagy maksat edinýärler.

news-photo

22.09.2023

total-veiw

1696

Uzynadadaky täze önümli guýy

Uzynada baýlyklar käni Balkan welaýatynyň Esenguly etrabyna degişli bolup, ol welaýatyň merkezi bolan Balkanabat şäherinden 74 kilometr günorta-günbatarda Hazar deňziniň ýalpaklygy bilen araçäkleşýär. Bu ýerde «Türkmennebit» döwlet konserniniň önümçilik düzümleri tarapyndan 2015-nji ýylda täze guýynyň buraw-gazuw işlerine girişilip, 2017-nji ýylyň aprel aýynda üstünlikli tamamlandy. Şol döwürde balkanly nebitçilere ulanyşa tabşyrlan bu guýy häzirki wagtda ýangyç çig malynyň bol akymyny berip, nebit-gaz pudagynyň ösüşinde mynasyp orun tutýar.

news-photo

21.09.2023

total-veiw

1563

Türkmenistanyň nebitgaz toplumy: ösüşiň ileri tutulýan ugurlary

Türkmenistan şanly, ykbal ähmiýetli senäniň — Garaşsyzlygyň 32 ýyllygynyň bosagasynda dur. Özygtyýarly ösüş ýyllarynda ýurdumyz durmuş-ykdysady taýdan uly üstünlikleri gazandy.

...274