mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK
Gözleg
Netijede : 25230 makala tapyldy

13.06.2024

total-veiw

413

Ylym we ýokary tehnologiýalar — durnukly ösüşiň binýady

Häzirki zaman dünýäsinde ylmyň ösüşiň binýady, döwletiň we jemgyýetiň durmuşynyň ähli ugurlarynda özgertmeleriň hereketlendiriji güýji bolup durýandygy aýdyň hakykatdyr. Öňdebaryjy ylmy-tehniki çözgütleriň, innowasiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy durnukly ösüşiň möhüm meseleleriň netijeli çözülmeginiň, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmagyň esasy şerti bolup durýar. Ylmy maglumatlar bilim ulgamynyň esasyny düzýär, çünki hut şeýle bilim okuw arkaly täze nesillere geçirilýär. Täze taryhy döwürde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ylym we tehnologiýalar ulgamyny ösdürmegi döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlemek bilen, hemmetaraplaýyn özgertmeler ýolunda ynamly öňe barýar.

news-photo

13.06.2024

total-veiw

837

Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa bilen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Konstantin Kosaçýowyň arasynda duşuşyk boldy. Onda parlamentara hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçilikleri, kanun çykaryjylyk ulgamynda tejribe alyşmak bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

news-photo

13.06.2024

total-veiw

941

Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň Russiýa Federasiýasynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň Orunbasary bilen duşuşygy

2024-nji ýylyň 13-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň Orunbasary Konstantin Kosaçýow bilen duşuşdy.

news-photo

13.06.2024

total-veiw

701

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» taslamasynyň IV möwsümini geçirmek boýunça raýatlardan teklipleri kabul edýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly taslamasynyň geljekki IV möwsümini geçirmek boýunça ýurdumyzyň gyzyklanma bildirýän raýatlaryndan teklipleri kabul etmek üçin açykdyr.

news-photo

13.06.2024

total-veiw

610

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysynyň Aziýa Kubogy – 2025-iň saýlama tapgyryndaky garşydaşlary belli boldy

Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy (U20) «I» toparçada Ýaponiýanyň, Gyrgyzystanyň we Mýanmanyň ýygyndy toparlary bilen duşuşar.

news-photo

13.06.2024

total-veiw

549

Garlyk gowaklary Türkmenistandaky täsin tebigy ýadygärlikdir

Köýtendagyň gerşiniň eňňidinde ýerleşýän Garlyk gowaklary Ýewraziýada täsin tebigy ýadygärliklerdir.

news-photo

13.06.2024

total-veiw

555

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysynyň Aziýa Kubogy – 2025-iň saýlama tapgyryndaky garşydaşlary belli boldy

Şu gün Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde geçirilen ýetginjekler (U17) ýygyndylarynyň arasynda geçiriljek Aziýa Kubogy – 2025-iň saýlama tapgyrynyň bije çekişlik dabarasynyň netijesinde ýurdumyzyň ýetginjekler ýygyndysy «D» toparçada Taýlandyň, Hindistanyň hem-de Bruneýiň ýygyndy toparlary bilen bäsleşer.

news-photo

13.06.2024

total-veiw

587

Türkmenistan söwda we ýük daşamagy ýönekeýleşdirmek boýunça halkara maslahata gatnaşdy

11-12-nji iýunda Gazagystanyň Aktau şäherinde söwda we ýük daşamagy ýeňilleşdirmek mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça 15-nji halkara maslahaty geçdi, oňa Türkmenistanyň adyndan «Türkmen Logistika» Assosiasiýasynyň uly utgaşdyryjysy Sapa Gurbanberdiýew gatnaşdy.

news-photo

13.06.2024

total-veiw

576

Aşgabatda BMG-niň NJM-niň başlangyjynyň çäklerinde gümrük gullugynyň ýolbaşçylarynyň sebitara ýygnagy geçirildi

Aşgabat şäherinde BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň «Serhetde ýolagçylaryň we ýükleriň gözegçilik-derňew barlagy boýunça toparlar» başlangyjynyň çäklerinde gümrük gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň 9-njy sebitara duşuşygy geçirildi. 

news-photo

12.06.2024

total-veiw

920

Ylym — Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň binýady

Şu gün Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylymlar güni mynasybetli däp bolan “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahat öz işine başlady.  

...2523