Gender deňligi meselesi – Türkmenistanda geçirilýän halkara tegelek stoluň üns merkezinde

eye
1041
Gender deňligi meselesi – Türkmenistanda geçirilýän halkara tegelek stoluň üns merkezinde

Aşgabatda Türkmenistanyň jyns taýdan deňlik we adam hukuklary boýunça milli hereket meýilnamalaryny we halkara borçnamalaryny durmuşa geçirmek ugrundaky tagallalaryny ara alyp maslahatlaşma çäresi başlandy.

“AA”-yň habarçysyna ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezinde aýdyşlaryna görä, 2021-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda Türkmenistanda maşgala zorlugynyň öňüni almak we jenaýat jogapkärçiligine çekmek barada iki günlük onlaýn çekişme açyldy. Bu çäre “Türkmenistanyň maşgaladaky zorlugyň öňüni almak we jenaýat jogapkärçiligine çekmek baradaky tagallalaryna goldaw” Merkeziniň taslamasynyň çäginde gurnaldy.

Bu çärä Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň, Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturanyň, Ýokary gözegçilik edarasynyň, Zenanlar birleşmesiniň, Ýaşlar guramasynyň we Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň wekilleri gatnaşdy. Bu çäre aýal-gyzlara garşy maşgaladaky zorlugyň öňüni almak babatynda öňdebaryjy tejribe alyşmak üçin platforma bolup hyzmat etdi we maşgaladaky zorlugy jenaýat saýmagyň kanuny binýadyny has-da kämilleşdirmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik berdi.

“Jyns esasynda zorlugyň dowamly ýaýramagy dünýädäki aýal-gyzlaryň durmuşyna zeper ýetirýän ýiti durmuşy meseledir. Aýal-gyzlara garşy zorlugyň wagtynda öňüni almakda we jenaýat jogapkärçiligine çekmek üçin hukuk binýadyny berkitmekde hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň adatdan daşary möhüm roluny bellemelidiris” diýip, ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji jenap Lif aýtdy. “Merkezimiz Türkmenistanyň gender deňligi we adam hukuklary boýunça milli hereket meýilnamalaryny we halkara borçnamalaryny durmuşa geçirmäge gönükdirilen tagallalaryna işjeň goldaw bermegini dowam etdirer” diýip, Lif sözüniň üstüni ýetirdi.

Gyrgyzystandan, Ukrainadan we Bolgariýadan gelen halkara bilermenler öz ýurtlarynyň hukuk we prosessual resminamalary bilen tanyşdyrdylar we GDA-nyň çäklerinde, şol sanda Türkmenistanda-da maşgala zorlugyny jenaýat jogapkärçili diýip bilmek babatynda hereket edýän kanunçylyga üýtgetmeler we goşmaçalar bilen baglanyşykly häzirki ýagdaýy we üstünlikleri ara alyp maslahatlaşmaga ýardam etdiler.

Taýýarlan: Janmämmet Gulamow