mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Döwletliler köşgünde we Berdimuhamet Annaýew adyndaky 27-nji orta mekdebiň binasynda düýpli abatlaýyş işler geçiriler

view-icon 6492

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Prezidentiniň bilim syýasatyny durmuşa geçirmek, ýaş nesilleriň sagdyn durmuşda ýaşamagy, döwrebap bilim-terbiýe almagy, innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan, giň gözýetimli hünärmenler bolup ýetişmegi üçin amatly şertleri döretmek, şeýle hem bilim ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny yzygiderli pugtalandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Bilim ministrligine:

— Aşgabat şäherindäki Şeýh Zaýed bin Sultan Al Nahaýýan adyndaky Döwletliler köşgünde düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek barada “Ajaýyp-gurluşyk” hususy kärhanasy bilen;

— Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesindäki Berdimuhamet Annaýew adyndaky 27-nji orta mekdebiň binasynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek barada “Myhmansöýer” hususy kärhanasy bilen şertnamalary baglaşmaga ygtyýar berildi.

Düýpli abatlaýyş işlerine 2022-nji ýylyň iýun aýynda başlamak we olary 2022-nji ýylyň awgust aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.