mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Türkmenistanyň DIM-iň Halkara gatnaşyklary instituty bäsleşik yglan etdi

view-icon 1766
Türkmenistanyň DIM-iň Halkara gatnaşyklary instituty bäsleşik yglan etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty «Dialog ‒ parahatçylygyň kepili. Halkara gatnaşyklaryň täze filosofiýasy» atly halkara bäsleşik yglan etdi.

Bu bäsleşige ýurdumyzyň we GDA agza döwletleriniň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplary, magistrleri, ýaşy 30-dan uly bolmadyk ýaş mugallymlary, aspirantlary, ylmy işgärleri özüniň ýa-da awtordaşlykda ýazan, öň hiç ýerde çap edilmedik türkmen, rus, iňlis dillerindäki ylmy makalalary bilen gatnaşyp bilerler.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler ylmy makalalaryny 2022-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli hgi.hgddek@online.tm elektron salga ugratmaly.

Makalalar 5-10 sahypa aralygynda, Times new roman şriftinde, 1,5 interwalda, 14-lik şriftde bolmaly.

Bäsleşigiň geçişi baradaky ähli maglumatlar Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň web-saýtynda (www.iirmfa.edu.tm) hem-de sanly bilim portalynda (iirmfa.nesil.edu.tm) ýerleşdiriler.

Bäsleşigiň ýeňijileri guramaçylyk topary tarapyndan kesgitlenen emin agzalarynyň gelen kararlary esasynda kesgitlenýär.

Ylmy makalalaryň bäsleşiginde 3 sany baýrakly orun kesgitlenip, ýeňijiler Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Hormat haty bilen sylaglanar.

Ýeňijileriň ylmy makalalary “Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnalynda çap etmeklik üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine hödürleniler. Bäsleşige hödürlenen makalalar HGI-niň web-saýtynda (www.iirmfa.edu.tm) hem-de sanly bilim portalynda (iirmfa.nesil.edu.tm) ýerleşdiriler.

Bäsleşigiň ýeňijileri (I, II, III orunlar) 2022-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda dabaraly sylaglanarlar.