Ylym
07.05.2021
eye
102

Türkmenistan – fragsuz dili boýunça birinji sebit olimpiadasynyň liderleriniň üçlüginde

Ýurdumyzyň dört wekili  fransuz dili boýunça sebit internet-oimpiadanyň sylaglaryna mynasyp boldy, şeýlelikde biziň ýygyndy toparymyz dil biliminden liderleriň üçlügine girdi. Biri...
04.05.2021
eye
514

Türkmen talyplary halkara internet-olimpiadada 31 sany altyn medal gazandylar

31 ýeňiji we 95 baýrakçy – bular Türkmenistanyň wekilleriniň Powolžýäniň Döwlet tehnologik uniwersiteti (Ýoşkar-Ola şäheri, Mariý El Respublikasy, Russiýa Federasiýasy) tarapyndan ...
03.05.2021
eye
631

Aşgabatda halkara ylmy maslahat geçirilýär

Şu gün türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Bilim ministrliginiň guramagynda sanly ulgam arkaly geçirilýän “Innowasion tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrma...
27.04.2021
eye
746

Daşky gurşawy we suw gorlaryny dolandyrmak boýunça onlaýn-okuwlara gatnaşmak üçin arzalar kabul edilýär

Türkmenistanyň raýatlary Drezdeniň Tehniki uniwersitetiniň daşky gurşawy we suw gorlaryny dolandyrmak hünärini kämilleşdirmek boýunça kämilleşdiriş okuwlaryna gatnaşyp bilerler.
24.04.2021
eye
847

Türkmen talyplary halkara matematika olimpiadasynda birinji orunlaryň ýedisini eýelediler

Sankt-Peterburgyň informatika tehnologiýalary, mehanika we optika barlaglary milli uniwersitetiniň guran Demirgazyk ýurtlaryň uniwersitetleriniň VII Matematika olimpiadasynda (NCUM...
23.04.2021
eye
779

Dünýä dilleri instituty Rus diliniň hepdeligini geçirýär

«Beýik, kuwwatly, hakykatçyl we erkin rus dili!» - Iwan Sergeýewiç Turgenewiň we beýleki beýik rus şahyrlarynyň, kyssaçylarynyň, dramaturglarynyň aýdan sözleri şu günler Döwletmämm...
20.04.2021
eye
671

Öňdebaryjy tehnologiýalar - Arala kömege gelýär

Geçen ýylyň noýabarynda yglan edilen öňdebaryjy tehnologiýalaryň Bütindünýä bäsleşiginiň (Global Disruptive Tech Challenge 2021) aprel aýynda netijesi jemlendi. Bu bäsleşigiň maksa...
14.04.2021
eye
1240

Ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça geçirilýän «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşiginiň teswirnamasy

«Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda», «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynd...
07.04.2021
eye
1294

Ermenistanyň we Türkmenistanyň oba hojalyk boýunça ýokary okuw jaýlarynyň bilelikdäki onlaýn-dersleri dowam etdirildi

Тürkmen oba hojalyk uniwersiteti bilen Ermenistanyň Milli agrar uniwersitetiniň arasyndaky Ylalaşygуň çäklerinde bu iki ýokary okuw jaýynyň mugallymlarynyň we talyplarynyň nobatdak...
30.03.2021
eye
1905

Türkmenistanyň 11 ýokary okuw jaýlarynyň talyplary mehanika ugrundan iň güýçli diýen ady almak üçin bäsleşdiler

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty (Mary ş.) tarapyndan guralan we onlaýn-formatda geçirilen mehanika boýunça II Açyk olimpiadanyň netijeleri jemlendi.