Ylym
20.09.2021
eye
6145

Pýotr I-niň muzeýindäki türkmen eksponatlarynyň surat kolleksiýasy

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Beýik Pýotr adyndaky Antropologiýa we etnografiýa muzeýi isleg bildirýänleriň ählisini internet arkaly gezelenje çagyrýar Kunstkamera.
19.09.2021
eye
8380

Tebigatyň jadylaýjy manzaralary we ajaýyp ýadygärlikleri: dagdaky güdazlar

Geologlar dürli ýyllarda Türkmenistanyň daglarynda okislenen demir böleklerini tapypdyrlar. Görlüp oturylsa, bu gadym döwürde senetçileriň ýerden gazyp alan zatlary eken. Ata-babal...
16.09.2021
eye
12588

Türkmenistanyň bilim edaralarynda howanyň üýtgemegi baradaky kitaplar peýda bolar

Beýik Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy Türkmenistanyň Bilim ministrligine howanyň üýtgemegi barada ýazlyp, iňlis we türkmen dillerine terjime edlen «Ladybird Expert — Howanyň üý
14.09.2021
eye
11203

Türkmen talyplary aň-paýhas bäsleşigine gatnaşdylar

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmensitandaky wekilýeti türkmen talyplary üçin onlaýn-bäsleşik gurady. Intellektual bäsleşige Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Türkmenis...
13.09.2021
eye
13688

Tebigatyň jadylaýjy manzaralary we ajaýyp ýadygärlikleri: Haýrabatda biten alma agajy

Türkmenistanyň tebigaty özboluşly we geň galdyryjy derejede ajaýypdyr. Tebigy ýadygärlikler syýahatçylary özboluşly aýratynlyklary bilen haýrana goýýar. Ösümlik dünýäsi ýabany miwe...
09.09.2021
eye
9272

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty ilkinji gezek «Times Higher Education»-iň taýýarlan dünýäniň iň gowy ýokary okuw jaýlarynyň bütindünýä sanawyna girdi

Täze okuw ýylynyň başynda «Times Higher Education» (THE) iňlis žurnaly tarapyndan täzelenen dünýäniň iň gowy ýokary okuw jaýlarynyň hataryna ‒ The World University Rankings 2022 ‒ ...
09.09.2021
eye
5705

Türkmenistanly talyp «Евразия Global» VI Halkara ýaşlar forumynyň grantyna mynasyp boldy

Düşenbe güni Orenburgda «Евразия Global» VI Halkara ýaşlar forumynyň ýapylyş dabarasynda Russiýanyň Ýaşlaryň işi boýunça federal agentliginiň ýaşlar taslamalarynyň Bütinrussiýa bäs...
07.09.2021
eye
1773

Sähranyň bezegi - ýandak

Uç-gyraksyz Garagum sährasynda onuň bezegi ýandak ösüp otyr. Kösükliler maşgalasyna degişli bu dermanlyk ösümligiň birnäçe ady bar.
06.09.2021
eye
1924

«Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» žurnalynyň täze sanyny TYA-nyň saýtynda okap bilersiňiz

Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň saýty «Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» atly ýylda üç gezek çykýan elektron ylmy žurnalyň 2021-nji ýylda çykan birinji sanyny okyjylaryň dykgatyna hö
06.09.2021
eye
1685

Bal tagamly gawunlar ülkesi

Ençeme asyr mundan ozal Türkmenistanda ýerli howa şertlerinde bol hasyl berýän, şeýle hem uzak saklanýan we göçe ýaramly gawundyr garpyz görnüşleri döredilipdir. XVII – XIX asyrlar...