Ylym
24.10.2021
eye
204

Patroklyň Hazar deňzine ekspedisiýasy

Nemes geografy, Aleksandr Makedonskiniň terjimehalynyň ýazary Rihard Henniň «Mugallymy bilen söhbetden soň Beýik Iskenderde Girkan deňzini öwrenmek islegi oýandy» diýip ýazýar. Gad...
21.10.2021
eye
2577

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti olimpiadalaryň bäşisini geçirer

Şu ýylyň 15-nji noýabryndan 20-nji noýabry aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda onlaýn görnüşde türkmen ýok...
19.10.2021
eye
5977

VIII halkara matematika bäsleşigi ýokary synp okuwçylary üçin dowam edýär

Uzak aralykdan geçirilip, 8-nji noýabra çenli dowam etjek «Men çözýärin» atly 9 – 11-nji synp okuwçylary üçin VIII halkara matematika bäsleşiginiň 1-nji saýlaw tapgyry dowam edýär.
13.10.2021
eye
12309

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň geçirilýändigi yglan edilýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty ýokary synp okuwçylarynyň arasynda «Parahatlygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşigini geçirýär.
09.10.2021
eye
14011

Halkara olimpiadasynda türkmen talyplarynyň üstünligi

Russiýa Federasiýasynyň Ylym we Ýokary bilim ministrliginiň howandarlygynda geçirilen Maliýe howpsuzlygy boýunça halkara olimpiadasynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň -- Halk...
05.10.2021
eye
15502

Türkmen talyplary Halkara olimpiadanyň jemleýji tapgyryna çykdylar

Türkmenistanyň ýedi ýokary okuw jaýlarynyň talyplary Russiýa Federasiýasynyň Ylym we Ýokary bilim ministrliginiň howandarlygynda guralan Maliýe howpsuzlygy boýunça halkara olimpiad...
05.10.2021
eye
12722

Gaplaňgyrly baliýer

Gaplaňgyr döwlet goraghanasynyň «Gyzyl kitaba giren» ýaşaýjylaryndan biri-de baliýerdir. Samyrlar maşgalasynyň bu wekilini hünärmenleriň köpüsi dünýäde gorky-ürküni bilmeýän süýdem...
30.09.2021
eye
15536

Halkara ylmy-amaly maslahat

Türkmenistanda «Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna 30 ýyl: netijeler, geljek» atly 28-29-njy sentýabrda Minskide geçirilen Halkara ylmy-amaly maslahatyň jemleri bilen tanyşdyrylyş i...
30.09.2021
eye
11148

Bäsleşigiň netijeleri jemlendi

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny gabatlap geçrilen «Garaşsyzlyk, Bitaraplyk – ösüşiň ganaty» atly çeper we publisistik makalalaryň bäsleşiginiň netijeleri j...
25.09.2021
eye
20522

Tebigatyň jadylaýjy manzaralary we ajaýyp ýadygärlikleri: mumyýa dag jülgeleriniň tebigy sowgadydyr

Gadymy lukmançylygyň tebigy derman serişdesi mumyýa häzirki döwürde-de özüniň gymmatyny ýitirenok. Onuň dürli ady bar: “dag mumy”, “dag melhemi”, “gaýa deri” we ş. m. Maddanyň himi...