mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ylym

news-photo

13.08.2022

total-veiw

1939

Tehnologiýa merkeziniň ylmy makalalar ýygyndysy neşir edildi

«Ýurdumyzyň ösüşinde innowasiýa tehnologiýalary» – «Ylym» neşirýaty tarapyndan çap edilen makalalar ýygyndysy şeýle atlandyrylýar. 

news-photo

11.08.2022

total-veiw

1221

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyna – 25 ýyl

Çärýek asyr mundan ozal – 1997-nji ýylyň 12-nji awgustynda Maryda Ýokary tehniki kollejiň binýadynda häzir Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň garamagynda bolan Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty döredildi.

news-photo

08.08.2022

total-veiw

1484

Türkmenistanda innowasiýa işiniň geljegi uly

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy-2022» halkara sergisi we «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly maslahaty ýurdumyzda ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda döwrebap tehnologiýalary we inženerçilik-tehniki çözgütleri ulanmak, döwletiň hem-de hususy pudagyň goldamagynda innowasion iş üçin ähli şertleriň döredilmegi üçin giň mükinçilikleriň bardygyny aýan görkezdi.

news-photo

20.07.2022

total-veiw

6483

Ýurdumyzyň ýokary mekdeplerine kabul edişlik dowam edýär

Şu günler tutuş ýurdumyz boýunça ýokary okuw mekdeplerine kabul edişlik başlandy. Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine okuwa girmek isleýänleriň resminamalaryny kabul etmek 11-nji iýulda başlandy we ol 24-nji iýula çenli paýtagtymyzda hem-de welaýat merkezlerinde dowam eder.

news-photo

12.07.2022

total-veiw

8896

Ýaş alymyň üstünlikleri

«Türkmenistan: Altyn asyr» elektron gazetiniň geçen hepdede ýaýradan habarlarynyň ikisinde bir adamyň adynyň agzalmagynyň tötänlik däldigini okyjylar aňandyrlar. Gürrüň Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň uly mugallymy, ýaş alym Baýram Jumaýew barada barýar.

news-photo

11.07.2022

total-veiw

6061

Ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň kepilidir

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde gol çeken Buýrugyna laýyklykda, 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamalary tassyklanyldy.

news-photo

10.07.2022

total-veiw

3540

Ýaşlaryň hemmetaraplaýyn ösmegi Watanymyzyň güllemeginiň girewidir

Türkmen döwlet maliýe institutynda şeýle şygar bilen duşuşyk geçirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşeiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaşlar syýasaty babatda milli kanunçylygy mundan beýläk hem kämilleşdirmäge bagyşlanan çykyşy duşuşygyň temasy boldy.

news-photo

08.07.2022

total-veiw

2667

Ýurdumyzyň ýaş alymlarynyň işleri «Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» elektron žurnalynda çap edildi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň saýtynda ýerleşdirilen «Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» elektron ylmy-köpçülikleýin žurnalyň täze sanynda ykdysadsyýet, hukuk, ekologiýa, lukmançylyk we lingwistika ýaş alymlaryň 40-dan gowragynyň işleri çap edildi. 

news-photo

07.07.2022

total-veiw

2554

Innowasion ösüşiň girewi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň hünärmenleri innowasion tehnologiýalary işläp taýýarlamaga saldamly goşant goşýarlar. 

news-photo

07.07.2022

total-veiw

2072

“Ýylyň mugallymy-2022”: mugallymlaryň hünär we zehin başarnygy

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan geçirilen “Ýylyň mugallymy-2022” atly döwlet bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy bolup geçdi.

...91