mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ylym

news-photo

25.03.2023

total-veiw

1254

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti talyplar üçin fotosuratlar bäsleşigini geçirer

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryny «Pyragynyň zehini we ajaýyp türkmen tebigaty» atly fotožurnalistika bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar. Bäsleşik Gündogaryň beýik şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanýar.

news-photo

23.03.2023

total-veiw

1312

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda teoretiki mehanika boýunça olimpiadanyň netijeleri jemlenildi

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda teoretiki mehanika boýunça geçiren Olimpiadasynda 4 ýeňiji we baýrakly orunlary eýelänleriň 19-sy kesgitlenildi.

news-photo

17.03.2023

total-veiw

2309

Milli bahar baýramyna bagyşlanan ylmy maslahat geçirildi

Milli bahar baýramynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde «Nowruz – Gündogar halklarynyň medeniýetinde» atly ylmy maslahat geçirildi.

news-photo

17.03.2023

total-veiw

2378

Nowruzy garşy alýarys!

Aşgabadyň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumy bilim berýän mekdep internatynyň okuwçylary Nowruz baýramyny aýdym, tans we ýaşlyk hyjuwy bilen garşy alýarlar. Bu ýerde konsert seýrek zat däl, ýöne deň-duşlaryňy we mugallymlaryňy köp garaşylan baharyň gelmegi bilen gutlamak mümkinçiligi uly şatlyga eýe edýär.

news-photo

16.03.2023

total-veiw

1343

Binagärlik-taslama döredijilik sergisine gatnaşyjylaryň iň gowy işleri kesgitlenildi

Golaýda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň paýtagtymyzdaky Tehnologiýalar merkezinde geçirilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynda milli binagärligiň ösüşi» atly binagärlik-taslama döredijilik sergisiniň ýeňijileri we baýrakly orunlary eýelänler yglan edildi.

news-photo

15.03.2023

total-veiw

1277

Türkmen alymlary nusgawy şahyr Magtymguly Pyragynyň golýazmalarynyň birnäçe nusgasyny Russiýadan getirdiler

Filosof-şahyr, türkmen akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny halkara derejesinde bellemäge taýýarlygyň çäklerinde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň alymlary Moskwa we Sankt-Peterburg şäherlerinde boldular. 

news-photo

15.03.2023

total-veiw

1220

Paýtagtymyzda ýaş alymlaryň gatnaşmagynda I Halkara ylmy forum geçirildi

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty «Ýaş alymlaryň ykdysadyýeti sanlylaşdyrmakdaky ylmy ädimleri» atly I Halkara ylmy forum geçirdi.

news-photo

14.03.2023

total-veiw

1303

Täze hünärmenler ýurdumyzyň ylmy kuwwatyny güýçlendirerler

Türkmenistanda ylmy ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryna laýyklykda, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşe möhüm goşant goşmaga niýetlenen ösen tehnologiýalara esaslanýan netijeli we özüni ödeýän sanly ylmy ulgamy döretmek boýunça giňişleýin işler alnyp barylýar.

news-photo

14.03.2023

total-veiw

1222

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty halkara internet Olimpiadalaryna gatnaşjaklary hasaba almagyny dowam etdirýär

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty 12-nji aprelde we 16-njy maýda geçiriljek makroykdysadyýet we dünýä ykdysadyýeti boýunça açyk halkara internet Olimpiadalaryna gatnaşjaklary hasaba almagyny dowam etdirýär.

news-photo

14.03.2023

total-veiw

1688

Bilimiň hukuk binýady

Berkarar döwletiň täze eýyamynyň Galkynyşy döwründe bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça kabul edilýän kadalaşdyryjy hukuknamalar toplumlaýyn we yzygiderli häsiýete eýedigi bilen tapawutlanýar. Bu hukuknamalaryň raýatlarymyzyň bilim almaga bolan konstitusion hukugyny üpjün etmek, goramak hem-de bilim ulgamynyň üznüksiz işlemegi, ösmegi üçin hukuk kepilliklerini döretmek ýaly esasy wezipeleri bardyr.

...104