mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Türkmen döwlet maliýe institutynda geçirilen dabara

view-icon 2673
Türkmen döwlet maliýe institutynda geçirilen dabara

Türkmen döwlet maliýe institutynda dabaraly çäreler geçirildi. Olaryň çäginde ylmy-amaly maslahat geçirildi we okuw ýylynyň jemleri jemlendi.

Ýokary okuw mekdebinde geçirilen baýramçylyk çäre “Türkmenistanyň maliýe-ykdysadyet we bank pudagynyň ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary” atly ylmy-amaly maslahat bilen açyldy we Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlandy.

Maslahata ýokary okuw mekdebiň ýolbaşçylary, mugallymlary, talyplary we myhmanlar gatnaşdy.

Onuň açylyş dabarasynda institutyň rektory ýygnananlaryň ählisine gutlag sözi bilen çykyş etdi. Soňra duşuşyga gatnaşýanlaryň ählisini mugallymlaryň, talyplaryň we myhmanlaryň tema boýunça çykyş eden umumy mejlisi birleşdirdi.

Maslahat jemi sekiz bölümde dowam etdi. Olaryň birinjisi Gündogaryň beýik şahyry Magtymguly Pyraga we nusgawy şahyryň bahasyna ýetip bolmajak döredijiligine bagyşlandy. Çykyşlaryň mazmunynda Magtymgulynyň öz şygyrlarynda beýan eden belent pikirleri we arzuwlary aýratyn nygtaldy. Onuň şygyrlarynda ebedileşen parahatçylyk we dostluk, agzybirlik, halkyň jebisligi baradaky arzuwlaryň biziň Garaşsyz we gülläp ösýän döwletimizde amala aşandygy barada buýsanç bilen aýdyldy. Şahyryň çensiz baý edebi mirasynyň ösüp barýan nesil üçin nusgawy mekdepdigi bellenildi.

Bölümleriň aglabasynyň temasy çäräniň umumy temasyna we bu okuw mekdebiniň ugruna laýyklykda, milli ykdysadyýetiň pudaklaryna bagyşlandy. Hususan-da, oňa gatnaşýanlaryň ünsi Türkmenistanda döwlet-hususy sektor hyzmatdaşlygyny we eksporty ösdürmek, ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak, hususy telekeçilige karz pul bermek, ýurdumyzyň depginli ösýän sosial-ykdysady pudagy üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak ýaly meselelerde jemlendi.

Bölümleriň işiniň barşynda milli bilim ulgamyny ösdürmek bilen baglanyşykly wajyp meseleler-de beýan edildi. Bu barada çykyşlarda ýokary okuw mekdeplerinde daşary ýurt dilleriniň öwredilişini kämilleşdirmäge, bilimi sanlylaşdyrmaga, talyp ýaşlaryň ählitaraplaýyn we sazlaşykly ösmegine gönükdirilen wezipeler hem usullar barada aýdyldy.

Maslahat tamamlanandan soňra 2021-2022-nji okuw ýylynyň netijeleri jemlenip, bu ýokary okuw mekdebiniň talyplaryna we ýaş mugallymlaryna ‒ ylmy bäsleşikleriň ýeňijilerine Hormat hatlaryny gowşurmak dabarasy boldy.

Institutyň baýramçylyk meýdançasynda ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasy we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda geçirilen ylmy işler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijilerini dabaraly gutladylar.

Şeýle hem ýurdumyzyň ýokary mekdepleriniň arasynda geçirilen dürli ‒ matematika, ykdysadyýet, häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary, daşary ýurt dilleri, Türkmenistanyň taryhy boýunça we beýleki olimpiadalarda baýrakly orunlary eýelän institutyň talyplary diplomlar bilen sylaglandy.