Ï Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy

view-icon 6412
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
Iki sany suratkeşleriň işleriniň sergisi açyldy
camera-icon
Wýaçeslaw Sarkisýan

Merjen paýtagtymyzyň Sergi merkezinde suratkeşler Begenç Berkeliýew bilen Wepa Gurdowyň işleriniň «Kyrkynjy güýz» diýen liriki at bilen çeper sergisiniň açylyşy boldy.

Şu ýyl Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň uçurymlary Begenç bilen Wepanyň kyrk ýaşy doldy. Bu döredijilik ölçegi bilen alanyňda, suratkeşiň sungatda öz elini, ýoluny kesgitleýän ýaşy. Şonuň üçin-de, serginiň adynda kämilligi we bereketli hasyl döwrüni aňladýan «güýz» sözi gelýär.

Suratkeşler sergi Merkeziniň iki gatynda jemi 200 sany işlerini goýdular. Suratkeşleriň ikisi-de realizm we impressionizm usulynda işleýär, ýöne Begenç Berkeliýew puantimalizm – nokatlar bilen surat çekmek bilen-de gyzyklanýar.

Türkmenistanyň halk suratkeşi Annadurdy Almämmedowyň şägirdi Wepa Gurdow, halypasy ýaly liriki peýzaža ýykgyn edýär. Begenç Berkeliýew bolsa döredijilikli suratkeş, ony adaty däl rakurslar, suratkeşiň gözýetimine tötänden diýen ýaly düşen durmuş hakykatlary özüne çekýär. Ol tut agaçlary hakynda meşhur suratlar tapgyrynyň awtory. Bilim alýan döwründe Begenje tejribeli mugallym Ähetmyrat Nuwwaýew hem döredijiligiň köp syrlaryny öwredipdir.

Suratkeşler, sungatşynaslar, Çeperçilik akademiýasynyň we çeperçilik mekdebiniň talyplary, şeýle hem şekillendiriş sungatyny söýýänler sergide görkezilen eserleri lezzet bilen, haýran galyp synladylar. Bu suratkeşleriň eserlerini synlap, olaryň türkmen şekillendiriş sungatyny ösdürmekde möhüm ädim ädendiklerine göz ýetirip, ata Watanymyzy wasp edýän şeýle ussatlara buýsanýarsyň.