mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi

view-icon 3185
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi
Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 2-nji sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyrygyna laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň ekerançylary pagta ýygymyna girişdiler.

Pagta ýygymynyň öňüsyrasynda welaýat häkimliginde guralan iş maslahatynda ýygym möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça wezipeler, ähli degişli gulluklaryň takyk işlemegi we sazlaşykly hereketi ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleler boldy.

Bellenilişi ýaly, meýdan işleriniň sazlaşykly hem-de bökdençsiz alnyp barylmagyny ýokary öndürijilikli, döwrebap oba hojalyk tehnikalary üpjün eder. Hasyly daşamakda ýük awtoulaglarynyň hem-de tirkegli traktorlaryň uly toplumy hereket eder. Kabul ediş harmanhanalary we pagta arassalaýjy kärhanalar gije-gündizleýin işlemäge doly taýýar edildi. Häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen barlaghanalarda “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň hünärmenleri tabşyrylýan çig malyň hilini barlarlar.

Pagta ýygymyna başlanmagy mynasybetli geçirilen dabaralara welaýat we etrap häkimlikleriniň, daýhan birleşikleriniň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, oba hojalykçy alymlar, tejribeli agronomlar, kombaýnçylar, sürüjiler, kärendeçi pagtaçylar gatnaşdylar.

Hormatly ýaşulular Watanymyzyň gülläp ösmegini, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan işlerinde rowaçlyk hem-de ähli türkmen halkynyň abadançylygyny Beýik Biribardan dileg edip, “Harmanyňyza bereket!” diýen sözler bilen pagta ýygymyna başlamaga ak pata berdiler.

Soňra baýdaklar bilen bezelen, üsti doly “ak altynly” awtoulaglar hem-de tirkegli traktorlar Köneürgenç etrabynda ýerleşýän, pagtany gaýtadan işleýän kärhana tarap ugradylar.

Oba hojalyk tehnikalarynyň we sebitiň obasenagat toplumy tarapyndan öndürilýän önümleriň sergisi guraldy. Welaýatyň artistleri, tans-döredijilik toparlary ajaýyp konsert maksatnamasy bilen çykyş etdiler.