mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ýaşlar – geljegiň eýesi

view-icon 1412
Ýaşlar – geljegiň eýesi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyna çagyrylan myhmanlaryň we talyplaryň arasynda bilim duşuşygy geçirildi.

Duşuşyk Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň, Aşgabat şäher geňeşiniň hem-de paýtagtymyzyň Talyplar saglyk öýüniň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirildi. Gatnaşyjylaryň arasynda diplomatiýanyň ýokary mekdebiniň talyp ýaşlary hem gatnaşdylar.

Bellenilişi ýaly, bilim terbiýeçilik häsiýetli bu çäre terbiýeçilik işlerini güýçlendirmäge, ýaşlaryň arasynda hukuk bilimlerini ýokarlandyrmaga, şeýle hem ýaramaz endikleriň adam saglygyna ýetirýän zyýanly täsirleri we olaryň netijeleri barada habardar etmäge gönükdirilendir. Şeýle hem, duşuşyk sagdyn durmuş ýörelgeleri we milli däp-dessurlary ösdürmegi wagyz etmäge gönükdirilendir. Duşuşygyň maksatlaryna laýyklykda oňa gatnaşyjylar degişli meselelere giňişleýin ara alyp maslahatlaşdylar.

Mundan başga-da, çäräniň dowamynda her ýyl güýz paslynyň birinji aýynda Türkmenistanda geçirilýän ýol hereketiniň howpsuzlygynyň biraýlygyny geçirmegiň ähmiýeti ara alnyp maslahatlaşyldy. «Ýol hereketiniň howpsuzlygy - ömrümiziň rahatlygy» biraýlygynyň dowamynda ýol hereketine gatnaşýanlaryň howpsuzlygna ünsi çekmäge gönükdirilen esasy wezipelere uly ähmiýet berildi.

Ýaş nesil, olaryň sazlaşykly ösüşi we saglygy, ýaşlaryň hünär ugry hem-de geljekki hünärleri özleşdirmek, ylym we döredijilik, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin zerur şertleriň döredilmegi baradaky aladanyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarydygy aýratyn nygtaldy.

Duşuşygyň ahyrynda çykyş edenler talyp ýaşlaryň ünsüni işjeň we jogapkärli bolmaga, sagdyn-durmuş ýörelgesini mundan beýläk-de sazlaşykly ösdürmäge bolan çuňňur gyzyklanmalaryna gönükdirdiler.