mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

«Ahal» topary «Energetik» toparyny utup, futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynda öňdeligini berkitdi

view-icon 1955
«Ahal» topary «Energetik» toparyny utup, futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynda öňdeligini berkitdi
camera-icon
tff.com.tm

«Ahalyň» toparynyň futbolçylary 17-nji tapgyrda ýokary liganyň klublarynyň arasynda Türkmenistanyň çempionatynda Marynyň «Energetik» toparyny utup, öňdeligini berkitdiler. Paýtagtymyzyň «Nisa» stadionynda geçen oýunda meýdança eýeleri 6:0 hasabynda ýeňiş gazandylar. «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň toparyndan Şanazar Tirkişow (45-nji we 49-njy), Meýlis Diniýew (15-nji), Abdy Bäşimow (24-nji), Elman Tagaýew (35-nji) we Selim Nurmyradow (70-nji) minutlarda tapawutlandylar.

Bäsdeşler şu möwsümde üç gezek duşuşdylar, olarda «Ahal» «Energetigiň» derwezesine jemi 18 pökgi geçirdi we öz derwezesine bir top hem goýbermedi.

Şu ýeňişden soň Mergen Orazowyň şägirtleri 45 utuk toplap, ikinji ýerde barýan «Altyn asyr» toparyndan 10 utuk artyk utuk topladylar. Dogrusy, «Altyn asyr» topary bir oýun az oýnady.

17-nji tapgyryň Aşgabatda geçen beýleki oýnunda «Köpetdag» Balkanabadyň «Nebitçisini» 4:1 hasabynda utdy. Ýeňijilerden Öwezbaý Muhammetmyradow (33-nji, 59-njy we 69-njy minutlarda) üç, Begenç Akmämmedow 1 top geçirdiler. Myhmanlardan Gurbandurdy Orazgylyjow 87-nji minutda bir top saldy.

Bu ýeňiş «Köpetdaga» 28 utuk bilen üçünji orunda galmaga mümkinçilik berdi. Maryda «Aşgabady» 2:1 hasabynda utan «Merw» Türkmenistanyň IIM-niň toparyndan 2 utuk az toplady.

Şu toparlaryň şu möwsümdäki öňki iki oýny-da şeýle hasap bilen «Merwiň» peýdasyna tamamlanypdy. Soňky oýunda Alibek Abdurahmanowyň 12-nji we 22-nji minutlardaky dürs urgusy «Merwe» ýeňiş getirdi. 62-nji minutda Merdan Muhadow bir pökgi geçirdi.

Bombardirleriň arasynda Begenç Akmämmedow («Köpetdag») garşydaşlarynyň toruna 15 (ikisini – 11 metrlik jerime urgusyndan) top salyp öňde barýar. «Ahaldan» Didar Durdyýew 14 top bilen ikinji, «Merwden» Alibek Abdurahmanow 12 (ikisini – 11 metrlik jerime urgusyndan) top salyp, üçünji orunda barýarlar.

Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 17-nji tapgyry «Şagadam» we «Altyn asyr» toparlarynyň oýny bilen jemlener. Bu olaryň häzirki birinjilikdäki üçünji duşuşygydyr. Olaryň birinji aýlawdaky Türkmenbaşy şäherinde geçen oýny 1:1 hasabynda deň tamamlansa, ikinji aýlawda Aşgabatdaky oýun 2:1 hasabynda «Altyn asyryň» peýdasyna tamamlanypdy.