mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Tomaşaçylara ýapon deprekleriniň, Bolliwudyň sazlary we teatr tomaşalary hödürlenilýär

view-icon 1495
Tomaşaçylara ýapon deprekleriniň, Bolliwudyň sazlary we teatr tomaşalary hödürlenilýär

Dynç günleri Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryna we paýtagtymyzyň myhmanlaryna medeni çärelelriň birnäçesi hödürlenilýär.

19-njy noýabrda sagat 18-de «Watan» kinokonsert merkezi hindi filmleriniň muşdaklaryny Bolliwudyň belli filmlerinden sazlary diňlemäge çagyrýar.

20-nji noýabrda sagat 14-de Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde ýapon sazandalary milli «Wadaýko» depreklerinde sazlary ýerine ýetirerler. Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllgyna bagyşlanan çäreler toplumynyň çäklerinde artistler Maryda we Türkmenabatda çykyş etdiler.

Paýtagtymyzyň teatrlary hem tomaşaçylary öz spektakllaryna çagyrýarlar.

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatrynda:

19.11.2022: «Saňa ýalan, maňa çyn» başlanýan wagty: 19:00;

20.11.2022: «Gülki agşamy» başlanýan wagty: 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda:

19.11.2022: «Talyp söýgüsi» başlanýan wagty: 19:00;

20.11.2022: «Ynam! Umyt! Söýgi!» başlanýan wagty: 19:00;

24.11. 2022: Türkmenistan bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllgyna bagyşlanan konsert.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

19.11.2022: «Yşk mekany – Hindistan» başlanýan wagty: 19:00;

20.11.2022: «Gyzyl alma» başlanýan wagty: 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

19.11.2022: «Altyn jüýje» başlanýan wagty: 12:00;

19.11.2022: «Geň adamlar» başlanýan wagty: 19:00;

20.11.2022: «Кülçe» başlanýan wagty: 11:00; 13:00;

20.11.2022: «Uýalar» başlanýan wagty: 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

19.11.2022: «Bir towşanjyk bar eken» başlanýan wagty: 17:00;

19.11.2022: «Arşyn mal alan» başlanýan wagty: 19:00;

20.11.2022: «Maşa we aýy» başlanýan wagty: 12:00; 17:00;

20.11.2022: «Şadyýan şow» başlanýan wagty: 19:00.