mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Büzmeýin etrabyndaky täze jaýlar

view-icon 2237
Büzmeýin etrabyndaky täze jaýlar

Aşgabadyň Büzmeýin etrabynda amatly ýaşaýyş jaýlaryny gurmak boýunça uly işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda bu ýerde 120 töweregi köp öýli ýaşaýyş jaýlar gurulýar. Birbada üç sany uly ýaşaýyş toplumy döredilýär, olara ýakyn wagtda birnäçe müň maşgala göçüp geler.

Iri panelli jaýlardan ybarat ýaşaýyş toplumlary Senagat, Köpetdag, Altyn asyr, Ahal, N. Ökdirow, Oguzhan we beýleki köçeleriň ugrunda hatar tutup durlar. Diňe şu ýyl şäher ýaşaýyş jaý gurluşygynyň çäginde gurlan 17 sany köp öýli ýaşaýyş jaýynyň gapylary täze eýeleri üçin açyldy. Netijede, onlarça maşgalalar iki, üç we dört otagly öýlere eýe boldylar.

Bu jaýlaryň gurluşygyna ondan gowrak hususy gurluşyk edaralary we Büzmeýiniň beton önümleri zawodynyň brigadalary gatnaşdy. «Türkmenawtoýollary» agentliginiň düzümleri bolsa ýollary täzeden gurmak we asfaltlamak, inženerçilik desgalaryny gurnamak boýunça köp işleri ýerine ýetirdiler.

Dört gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýene bir toplumy paýtagtymyzyň günbatar böleginde ýerleşýär. 90 gektardan gowrak meýdanda – Köşi köçesiniň ugrunda eýýäm bar bolan ýaşaýyş jaýy bilen ýanaşyk ýerlerde potratçy guramalar – Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň agzalary şu ýyl «Gurtly» ýaşaýyş toplumynyň ikinji tapgyryna degişli 62 sany dört gatly ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyny tamamlar. Bu ýerde täze göçüp gelenlere üç müňden gowrak amatly öýler berler.

Daşky görnüşi, otaglaryň ýerleşişi we rahatlyk derejesi boýunça bu ýaşaýyş toplumy ozal Aşgabat şäherinde gurlan saýlama ýaşaýyş jaýlaryndan kän bir tapawutlanmaýar. Binalar telekommunikasiýa enjamlary, aýratyn howa sowadyjylary, ýyladyş ulgamlary bilen üpjün ediler.

Jaý, demografik aýratynlyklary göz öňünde tutulyp, köp çagaly maşgalalar 150 inedördül metr meýdanly dört otagly giň öýde ýaşap biler ýaly gurlupdyr.

Her öýde birnäçe kömekçi otag, şeýle hem 14-16-dan 20 inedördül metre çenli meýdany bolan eýwana girelgesi bolan giň aşhana göz öňünde tutulypdyr.

Toplumyň gurluşyk taslamasy işlenip düzülende, şäherimizde ýaşaýyş jaý gurluşygynyň tejribesiniň göz öňünde tutuldy.

«Gurtly» toplumynda söwda kärhanalary we durmuş hyzmatlary üçin binalar ýaşaýyş jaýlaryň ýanynda ýerleşer. Bu ýerde söwda we dynç-alyş merkezi, bazar, 10 sany dükan, mekdepler hem-de çagalar baglary gurlar.

Büzmeýin etrabynda ähli amatlyklary bolan köp gatly binalar bilen birlikde kotejler hem gurulýar. Bu bolsa, raýatlarymyzyň hem häzirki zaman talaplaryna, öz zerurlyklaryna we isleglerine laýyk gelýän amatly jaý saýlamak mümkinçiligini artdyrmalydyr. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň raýatlaryna berilýän karzlar şäherdir oba ilaty üçin amatly ýaşaýyş jaýlaryň elýeterli bolmagynyň şertidir.

Ýurdumyz boýunça uly göwrümli gurluşyklara işjeň gatnaşýan hususy kärhanalar we TTSB-niň hojalyk jemgyýetleri kotej şäherçeleriniň gurluşygynda esasy buýrujy we paýdarlar bolup çykyş edýärler. Öňümizdäki iki ýylda Türkmenistanyň «Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda» Kanunyna laýyklykda, etrapda büjet serişdelerini ulanmazdan, elliden gowrak dört gatly we altmyşdan agdyk iki gatly ýaşaýyş jaý gurlar.

Aşgabatda eýýäm täze ýaşaýyş jaýlar toplumy döredildi we ýaşaýyş jaý gurluşygynyň geriminiň artmagy netijesinde müňlerçe maşgala Aşgabatdaky ajaýyp ýaşaýyş jaýlarynda öý eýesi boldy. Büzmeýin etrabynda kotej gurluşygy 2023-2024-nji ýyllarda doly tamamlanar, bu bolsa adamlar üçin ýokary ýaşaýyş derejesini, döredijilik işi üçin amatly şertleri, Türkmenistanyň halky üçin amatly durmuşy we dynç-almagy üpjün eder.