Ï Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň ulag ulgamynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň ulag ulgamynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi

view-icon 3316
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň ulag ulgamynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi
camera-icon
Meretdurdy Rozyýew

Şu gün Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň degişli ulgamlarynyň ýolbaşçylary dünýä ykdysadyýetiniň möhüm ugurlarynyň biri bolan ulag ulgamynda döwletara hyzmatdaşlygynyň wajyp meselelerini we geljekki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşygyň gün tertibine ýolagçylary we ýükleri deňiz, awtomobil hem-de demir ýollar arkaly gatnatmagyň häzirki zaman düzümlerini döretmek boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň giň gerimli meseleleri girizildi.

Bellenilişi ýaly, dogan ýurtlar ulag ulgamynda ägirt uly kuwwata eýedirler we şol mümkinçiligi durnukly ykdysady ösüşi saklamak, üç halkyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmak we halkara söwda gatnaşyklaryny pugtalandyrmak maksady bilen has doly derejede ulanmak arkaly özara habar berip durmuşa geçirmegi maksat edinýärler.

Üç ýurduň degişli guramalarynyň demirýol arkaly gatnawlaryny ösdürmek boýunça degişli çäreleri kabul etmäge hem-de bäsleşige ukyply nyrhlary döretmek boýunça ylalaşygyň taslamasyny we demirýol ulagy arkaly gatnawlar amala aşyrylanda şertleri işläp taýýarlamaga degişli meseleler giňden ara alnyp maslahatlaşyldy.

Awtomobil ulaglary arkaly gatnawlar üçin amatly şertleriň döredilmegi we sazlaşdyrylmagy duşuşygyň esasy meseleleriniň hatarynda boldy. Şunuň bilen baglylykda, wizalary bermegiň gurallaryny işläp taýýarlamagyň mümkinçiliklerine garaldy.

Şeýle hem demirýol, awtomobil we deňiz ulaglary arkaly konteýner daşamalaryny ösdürmek maksady bilen, konteýnerli daşamalaryň ýeke-täk guralyny işläp taýýarlamakda hem-de oňaýly nyrh şertlerini döretmekde üç ýurduň degişli düzümleriniň gatnaşyk etmegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşyga gatnaşyjylar kiberhowpsuzlyk hem-de täzeçil tehnologiýalar ulgamynda hünärmenleriň arasyndaky hyzmatdaşlyk barada aýdyp, tejribe alyşmak üçin forumlary we maslahatlaşmalary guramagyň zerurdygy hem-de bu ulgamda işgärleri taýýarlamak we täzeden taýýarlamak boýunça gurallary işläp taýýarlamak barada özara pikirlerini beýan etdiler.