Ï Kiçi telekeçiligiň uly mümkinçiligi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Kiçi telekeçiligiň uly mümkinçiligi

view-icon 4719
Kiçi telekeçiligiň uly mümkinçiligi

Türkmenistanyň demirgazygynda azyk önümleri üçin sebit boýunça ilkinji hususy ammar işläp başlady. Ony ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň agzasy R.Saburow gurdurdy.

0,7 gektar meýdany eýeleýän täze desgada ammarlar we edara jaýlary, zerur tehniki desgalar guruldy. Bu ýerde goýlan önümleri hiline zyýan ýetirmezden, uzak wagtlap saklamak üçin ähli zerur şertler döredilipdir. Ammar bir gezekde 30 tonna dürli haryt kabul edip bilýär. Häzir hususy ammar ýerli telekeçilerden şertnama esasynda ilkinji harytlary kabul etdi.

Daşoguz welaýatynyň telekeçileriniň günüň isleglerine we talaplaryna laýyklykda işleriniň gerimini yzygiderli giňeldýändigini bellemelidiris. Sebitde oba hojalyk önümçiliginiň we gaýtadan işleme möçberiniň artmagy olaryň ammar desgalarynyň ulgamyny ösdürmäge işjeň gatnaşmagyny kesgitledi. Mysal üçin, geçen ýyl Ruhubelent etrabynda oba hojalyk önümlerini saklamak üçin uly hususy döwrebap sowadyjy ammar işe girizildi, onuň ýöriteleşdirilen enjamlary dürli sygymly otaglarda önümleri ter-täze ýagdaýda saklamak we olaryň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin zerur şertleri awtomatik ýagdaýda döretmäge we dowamly saklamaga mümkinçilik berýär.

Birbada 350 tonna gök önümi we miwäni saklamak üçin niýetlenen bu desgany Daşoguz welaýatyndan Türkmenistanyň Telekeçiler we senagatçylar bileleşiginiň agzasy Sarybaý Hanbaýew gurdurdy.

Kiçi we orta telekeçiligiň şunuň ýaly yzygiderli ösüşi, döwletiň işewür toparlar üçin döreden amatly ykdysady şertlerde telekeçilik başlangyçlaryna hemmetaraplaýyn berýän goldawy netijesinde mümkin boldy.