mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Täze hünärmenler ýurdumyzyň ylmy kuwwatyny güýçlendirerler

view-icon 726
Täze hünärmenler ýurdumyzyň ylmy kuwwatyny güýçlendirerler

Türkmenistanda ylmy ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryna laýyklykda, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşe möhüm goşant goşmaga niýetlenen ösen tehnologiýalara esaslanýan netijeli we özüni ödeýän sanly ylmy ulgamy döretmek boýunça giňişleýin işler alnyp barylýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň türkmen ylmynyň öňünde goýýan jogapkärli wezipelerini çözmegiň esasy şerti - ýokary hünärli alymlary taýýarlamakdyr.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy ýaňy-ýakynda goralan kandidatlyk we doktorlyk dissertasiýalara ýolbaşçylyk edýär we utgaşdyrýar. Ylymlaryň kandidaty we doktory derejesini almaga dalaşgärleriň onlarçasy ileri tutulýan ugurlar boýunça ylmy barlaglarynyň netijeleri bilen tanyşdyrdylar. Dissertantlar diňe bir Ylymlar akademiýasynyň we ylmy-barlag institutlarynyň däl, eýsem ýurdumyzyň esasy ýokary okuw mekdepleriniň, ministrlikleriň hem-de dürli edaralarynyň wekilleridir, bu olaryň işleriniň ylmy esaslarynyň güýçlenýändigine, şeýle hem ylmyň, bilimiň we önümçiligiň utgaşygynyň barha ösýändigine şaýatlyk edýär.

Organiki däl himiýa, nebit we gaz ýataklaryny özleşdirmek hem-de ulanmak; diferensial deňlemeler, dinamiki ulgamlar we oňaýly dolandyryş; sungat nazaryýeti we taryhy; arheologiýa; parazitologiýa; weterinariýa; hirurgiýa; stomatologiýa we otolaringologiýa ýaly ugurlardan doktorlyk dissertasiýalary goraldy. Arasynda ýurdumyzda tanymal alymlar we hünärmenler bolan işleriň awtorlary himiýa, tehniki, fizika-matematika, weterinariýa we lukmançylyk ylymlarynyň doktorlary derejesini aldylar.

Ykdysadyýetiň we halk hojalygyny dolandyrmagyň, himiýa, filologiýa, filosofiýa, sungaty öwreniş, jenaýat hukugy we kriminalistika, psihologiýa we pedagogika, etnografiýa, etnologiýa we antropologiýa, lukmançylyk, tehniki we geologiýa we mineralogiýa ýaly ylymlaryň wajyp meselelerine bagyşlanan kandidatlyk dissertasiýalary ylym hem-de hünär ugurlarynyň giň meselelerini öz içine alýar. Garalýan tema ylmy çemeleşmäniň alnan netijeleriň iş ýüzünde ulanmak mümkinçiligini öwrenmek bilen utgaşygy bu işleriň köpüsine mahsus aýratynlygydyr.

«Zähmet bazarynyň Türkmenistanda ykdysadyýetiň köptaraply ösüşine uýgunlaşmagynyň ugurlary», «Gaz arassalaýjy desgalaryň poslamagyny azaldýan awtomatiki ulgam döretmek», «Şäher hojalygyny innowasion esasda senagatlaşdyrmagyň esasy ugurlary»,«Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynda daşary ýurt maýa goýumlarynyň ähmiýeti we orny», «Ulag kärhanalarynyň ilata hyzmat ediş meselelerini öwrenmek üçin maglumat tehnologiýalaryny işläp taýýarlamak» we beýleki dissertasiýalaryň ady hem muňa şaýatlyk edýär. Dissertasiýalaryň birnäçesi milli mirasymyzyň dürli ugurlaryny we onuň terbiýeçilik ähmiýetini öwrenmäge bagyşlanypdyr.