mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Paýtagtymyzda ýaş alymlaryň gatnaşmagynda I Halkara ylmy forum geçirildi

view-icon 773
Paýtagtymyzda ýaş alymlaryň gatnaşmagynda I Halkara ylmy forum geçirildi

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty «Ýaş alymlaryň ykdysadyýeti sanlylaşdyrmakdaky ylmy ädimleri» atly I Halkara ylmy forum geçirdi.

Foruma dünýäniň dürli ýurtlaryndan ylym-bilim pudaklarynyň wekilleri, ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň, iri ylym merkezleriniň, ylmy-barlag institutlarynyň bilermenleri, alymlary, hünärmenleri gatnaşdylar we türkmenistanly we daşary ýurtly ýaş alymlar - ýokary okuw mekdepleriniň talyplary, magistrantlary, aspirantlary, ýaş mugallymlary gatnaşdylar.

Foruma dünýäniň 20-ä golaý ýurdunyň - Russiýanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Türkiýäniň, Rumyniýanyň, Belgiýanyň, Germaniýanyň, Wýetnamyň, ABŞ-nyň, Fransiýanyň, Ispaniýanyň we beýleki ýurtlaryň wekilleri oňa onlaýn görnüşde gatnaşdylar.

Halkara ylmy forumy Türkmenistanyň Bilim ministriniň orunbasary Azat Ataýew açdy we ýygnaga gatnaşyjylara gutlag sözi bilen ýüzlenip, ylmyň we bilimiň mundan beýläk-de gülläp ösmegi, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygynyň hatyrasyna bilelikde netijeli işlemegi arzuw etdi.

Mejlisiň çäklerinde Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň rektory, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy Jon MakGregor, ÝUNESKO-nyň Bilim ulgamynda maglumatlar tehnologiýalary institutynyň direktory Tao Çžan, akademik M.F. Reşetnew adyndaky Sibir döwlet ylym we tehnologiýalar uniwersitetiniň prorektory Wladimir Kureşow, Belarus döwlet aragatnaşyklar akademiýasynyň prorektory Wasiliý Dubrowskiý we beýlekiler çykyş etdiler.

Soňra Halkara forum tematiki bölümleriň üçüsinde öz işini dowam etdi, olarda ýaş alymlara söz berildi. Birinji bölümiň mejlisi sanly ykdysadyýetde maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek meselelerine bagyşlandy. Oňa gatnaşanlar «SQL serwerini SQL -inýeksiýa hüjümlerinden goramak», «Neýron ulgamlaryny ulanyp, howpsuzlyk ulgamlarynyň taslamalaryny taýýarlamak» , «Kriptojenaýatlar we olara garşy göreş», «Maglumatlary şifrlemek üçin QR kodlaryny ulanmak» we beýleki temalardan çykyş etdiler.

Ikinji bölüme gatnaşanlaryň çykyşlary sanlylaşdyrma we maglumatlar-kommunikasiýa tehnologiýalary temasyna bagyşlandy. Onda bilim ulgamyny sanlylaşdyrmagyň netijeliligi; maglumatlar bazalarynyň lukmançylyk pudagynda ulanylmagy; goldaw usuly hökmünde kiçi we orta telekeçiligi sanlylaşdyrmak; gurluşyk pudagynda sanly tehnologiýalar we beýleki temalar gozgaldy.

Sanly ykdysadyýet şertlerinde önümçiligi awtomatlaşdyrmak forumyň üçünji bölüminiň temasy boldy. Çykyşlarda halk hojalygynyň täze ugry hökmünde elektron senagaty; awtomobil gurluşygynda sanly tehnologiýalary ulanmagyň wajyplygy; poçtadan ugratmalary seljermegiň awtomatlaşdyrylan ulgamy we başga-da ençeme ugurdan gürrüň edildi.

Çykyşlar sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak bilen baglanyşykly we oňaýly durmuş hem-de zähmet üçin şertleri döretmek, wagty tygşytlamak, önümçilik depginini we möçberini has-da ýokarlandyrmak hem-de beýleki meseleler bilen baglanyşykly ýaş hünärmenleriň ylmy taslamalaryna, işläp taýýarlamalaryna we ylmy barlaglaryna bagyşlandy. Forum ýaş, zehinli we ukyply alymlaryň dünýä ýurtlarynyň ykdysadyýetini umumylaşdyrmak häzirki şertlerinde döwletiň hem-de jemgyýetiň üstünlikli ösüşine mynasyp goşant goşmaga başarnygyny, höwesini giňişleýin açyp görkezdi. Halkara ylmy maslahatda türkmenistanly we daşary ýurtly ýaş alymlaryň 250-ä golaýynyň çykyşy boldy.

Foruma gatnaşanlar şol gün Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda guralan ýaş alymlaryň innowasion taslamalarynyň sergisi bilen tanyşdylar. Tematiki sergi ýaş alymlaryň sanly ykdysadyýet, maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary, programmirleme, maglumat howpsuzlygy we önümçiligi awtomatlaşdyrmak ulgamyndaky işlerini görkezdi.

Çäräniň ahyrynda onuň guramaçylary forumyň ýaş alymlaryň ylmy başarnygynyň ösmegine, ylmy we innowasiýa işjeňliginiň ýokarlandyrmagyna, ýaşlary derwaýys ylmy-tehniki we tehnologiki meseleleri çözmäge çekmäge, maglumatlary, öňdebaryjy tejribeleri we ylmy gazananlary alyşmak, şol sanda dünýäniň dürli ýurtlarynyň ýaş alymlarynyň geňeşlerini geçirmek maksady bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge we berkitmäge goşant goşjakdygyna ynam bildirdiler.