Ï Türkmen hokkeýçileri ýetginjekleriň (U18) arasynda geçirilýän Aziýa we Okeaniýa çempionatynda Mongoliýanyň toparyny utdy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmen hokkeýçileri ýetginjekleriň (U18) arasynda geçirilýän Aziýa we Okeaniýa çempionatynda Mongoliýanyň toparyny utdy

view-icon 3263
Türkmen hokkeýçileri ýetginjekleriň (U18) arasynda geçirilýän Aziýa we Okeaniýa çempionatynda Mongoliýanyň toparyny utdy

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndy toparynyň hokkeýçileri Ulan-Batorda 18 ýaşa çenli oýunçylaryň arasynda dowam edýän Aziýa we Okeaniýa çempionatynda Mongoliýanyň toparyny 6:4 hasabynda utup, ikinji orny eýeledi.

Halkara buz üstünde oýnalýan hokkeý federasiýasynyň (IIHF) howandarlygynda geçirilýän bu ýaryşa alty topar gatnaşýar. Bir aýlawly ýaryşda Eýrandan, Mongoliýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Taýlanddan, Türkmenistandan we Özbegistandan ýetginjekler bäsleşýärler.

Ýaryşyň tamamlanmagyna iki tapgyr galanda, ikinji orna bil baglaýan Türkmenistanyň we Mongoliýanyň ýygyndy toparlarynyň hersiniň 6 utugy bardy, şonuň üçin-de olaryň özara bäsleşigi möhüm ähmiýete eýe boldy.

Ilkinji döwür türkmen hokkeýçileriniň peýdasyna tamamlandy – 2:0. Arakesmeden soň garşydaş topar biziň derwezämize iki şaýba saldy. Emma Türkmenistanyň ýygyndy topary ýene öňe saýlandy – 3:2. Mongoliýanyň topary ikinji arakesmä çykylmazdan öň, ýene-de hasaby deňledi – 3:3.

Iň soňky döwürde Guwançmyrat Jepbarowyň şägirtleri iki şaýba hasabynda öňe saýlanmagy başardylar – 5:3. Duşuşygyň tamamlanmagyna 8 minut galanda, ýer eýeleri gök çyzykdan güýçli urgy bilen aratapawudy iň pes derejä çenli azaltdylar – 4:5. Galan wagtda mongol hokkeýçileri janköýerleriniň goldawy bilen oýny goşmaça wagta geçirmek üçin köp tagalla etdiler. Soňky minutlarda utulyşdan halas bolmak üçin, olar, hatda derwezeçini altynjy meýdança oýunçysyna çalyşdylar, ýöne netijede goragsyz dewezä altynjy şaýbanyň geçmegine ýol berdiler. Türkmenistanyň toparyndan Alan Muhyýewdir Matweý Arhipowyň hersi iki şaýba, Nazar Orazow bilen Serdar Durdyýew bolsa bir şaýba geçirdi.

Oýundan soň, 2600 adamlyk «Steppe» sahnasynyň gümmezleri astynda biziň hokkeýçilerimiziň ýeňşiniň hormatyna Türkmenistanyň senasy ýaňlandy we bilermen eminler oýnuň iň gowy oýnan oýunçylarynyň atlaryny aýtdylar. Olar: Mongoliýanyň toparyndan – 21 urgyny yzyna gaýtaran derwezeçi Sodbileg Baatarhuu; Türkmenistanyň toparyndan bolsa – hüjümçi Röwşen Aşyrow.

Bu, Aziýanyň we Okeaniýanyň ýetginjekler çempionatynda türkmen hokkeýçileriniň yzly-yzyna üçünji ýeňşidir. Ondan öň ildeşlerimiz Taýlandyň toparyny – 4:3, Birleşen Arap Emirlikleriniňkini 7:2 hasabynda utupdy.

4-nji tapgyryň beýleki duşuşyklarynyň netijeleri: Eýran – BAE – 2:7 (0:0, 1:5, 1:2), Özbegistan – Taýland – 10:2 (2:0, 5:1, 3:1).

Şeýlelikde, çempionatyň tamamlanmagyna bir tapgyr galanda, Özbegistanyň ýetginjekler topary 12 utuk bilen öňde barýar. Türkmenistanyň topary Mongoliýany 6:4 hasabynda utandan soň, 9 utuk bilen ikinji orny eýeledi. 3-4-nji orunlary paýlaşýan Mongoliýa we Birleşen Arap Emirlikleriniň hersiniň 6 utugy bar. Taýlandyň 3 utugy bar. Asla utuk gazanmadyk Eýranyň topary ýaryş sanawynyň iň ahyrynda ýerleşýär. Türkmenistanyň topary soňky tapgyrda şonuň ilen oýnamaly.