Ï Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Garaşsyzlyk — Watanymyzyň şöhraty» atly sergi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Garaşsyzlyk — Watanymyzyň şöhraty» atly sergi

view-icon 2666
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Garaşsyzlyk — Watanymyzyň şöhraty» atly sergi
camera-icon
Alekseý Gimalitdinow

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Garaşsyzlygyň 32 ýyllygyna bagyşlanan şekillendiriş we bezeg sungatynyň ikinji sergisi açyldy.

Öňki sergilere bilen deňeşdirilende, ol has giňelýär.

Serginiň muzeýiň 4 zalynda ýerleşdirilendigini we bu ýerde diňe bir muzeý eserleri däl, eýsem, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň we Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň eserleri hem bar.


Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň wekilleri hem sergä gatnaşdylar - kirişlikwartet, dutarçylaryň we kanonistler ansambllary sergä gelenleri haýran galdyrdy.

Serginiň açylyşy atrium zalynda bolup geçdi.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň we Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň wekilleri döredijilik şahsyýetlerini birleşdirýän we Watanymyzy şöhratlandyrýan sungatda täze üstünliklere itergi berýän ýakyn geljek baýramçylygy gutlaýarlar.

Sergi zalyna gelýän myhmanlara garaşylmadyk ýagdaýlar garaşdy.

Birinjiden, olary dutarly ansambl garşylady, ikinjiden, zalyň ortasynda molbertler ýerleşdirildi we Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyplary etýudlaryň üstünde ylhamly zähmet çekdiler.

Muzeýde bolup geçýänleriň wideo suratyny alýan uçýan dron aýratyn üýtgeşik waka öwrüldi.

Şeýle döredijilikli ýagdaýda myhmanlar dürli şäher ýerleriniň gurluşygynyň nusgalary, ajaýyp keramiki gap-gaçlar, şeýle hem türkmen suratkeşleriniň çeken suratlary we heýkelleri bilen tanyşdylar.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna bagyşlanan sergi üçin ýurdumyzyň halky, baýramçylyklaryň uly göwrümde nähili şatlykly bellenilýändigi, Watanymyzyň gözelligi, şeýle hem ýylsaýyn özgerýän ajaýyp paýtagtymyz hakdaky iň oňat eserler saýlanyldy.

Aýry-aýry otaglarda zergärçilik sergisi görkezildi.

Başga bir zalda milli şaý-seplerimiziň, ýagny zergärçilik önümleriniň sergisi guraldy. Ol ýerde kanonistler ansambly myhmanlary ýakymly tans sazy bilen garşy alýardylar. Şeýle hem ol ýerde Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyplary bolan üç sany zergär täze eserleriniň üstünde işleýärdiler.

Monjuklaryň, gulakhalkalaryň, bilezikleriň we halkalaryň owadanlygy, nepisligi myhmanlaryň arasyndaky gelin-gyzlarymyzy üýtgeşik duýgulara beslese, ýigitlerimizi buýsanja besleýärdi.

Bu sergi myhmanlara ýatdan çykmajak täsir galdyrdy.

Şeýle hem bu sergi çeper eserleri görkezmek bilen birlikde, olaryň ýerine ýetiriliş sungatynyň esaslaryny hem öz içine alýardy.