Ï Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň dykgatyna
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň dykgatyna

view-icon 3477

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň jaýynda geçirilýär.

Deputatlary bellige almak 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 9:00-da başlanýar.