Ï «Altyn Asyr» AFK-nyň Kubogy ugrunda ýaryşda ikinji gezek «Merwden» üstün çykdy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Altyn Asyr» AFK-nyň Kubogy ugrunda ýaryşda ikinji gezek «Merwden» üstün çykdy

view-icon 1908
«Altyn Asyr» AFK-nyň Kubogy ugrunda ýaryşda ikinji gezek «Merwden» üstün çykdy
camera-icon
the-afc.com

AFK Kubogy-2023/24 ýaryşynyň Merkezi Aziýa toparyndaky «E» toparçasynda «Altyn asyryň» oýunçylary Marynyň «Merwinden» ikinji gezek üstün çykdylar. Toparçada, şeýle hem Gyrgyzystandan Kantyň «Abdyş-Ata» we Täjigistandan Kulýabyň «Rawşany» bäsleşigiň indiki tapgyryna ýeke-täk hukuknama ugrunda göreşýärler. Köpugurly «Aşgabat» stadionynyň merkezi meýdançasynda geçirilen 4-nji tapgyryň duşuşygy 1:0 hasabynda tamamlandy. «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň toparyndan ýeňiş getiren pökgini 34-nji minutda Oraz Orazow tora saldy.

Öňki tapgyrda Türkmenistanyň 2022-nji ýyldaky çempionatynyň wise-çempiony we bürünç medalynyň eýesi bu stadionda ozalam özara duşuşypdylar. «Merwiň» oýunçylarynyň meýdança eýesi hökmünde çykyş eden bu oýnunyň goşmaça 97-nji minudynda «Altyn asyr» erjellik bilen 2:1 hasabynda ýeňiş gazandy we toparçada ikinji orna çykdy. 

«Altyn asyryň» baş tälimçisi Ýazguly Hojageldiýew ýakyn wagtda geljekki oýnuň wajyplygy barada gürrüň etdi. «Biziň üçin bu diňe bir nobatdaky oýun bolman, eýsem, üýtgeşik duýgy döredýän halkara ýaryşy boldy. Elmydama ýeňşe ymtylýarys, munuň üçin ähli mümkinçiliklerimizi ulanmalydyrys» diýip, Ý.Hojageldiýew nygtady.

Duşuşyk garşydaşynyň derwezesiniň öňünde has howply pursatlary köp döreden «Altyn asyryň» artykmaçlygynda geçdi. 34-nji minutda Oraz Orazow toparyň kapitany Ahmet Ataýewiň nepis geçiren pökgüsine eýe çykyp, topy päsgelçiliksiz tora saldy.

«Altyn asyr» ikinji gezek ýeňiş gazanyp, 7 utuk toplady we «E» toparçada ikinji ornunda galdy. Gyrgyzystanyň «Abdyş-Ata» kluby öz meýdançasynda Täjigistanyň «Rawşanyndan» 1:0 hasabynda üstün çykyp, 3 utuk artyk toplady. 

30-njy noýabrda geçiriljek indiki tapgyryň oýunlarynda «Merw» bilen «Altyn asyr» köpugurly «Aşgabat» stadionynyň merkezi meýdançasynda, şeýle hem «Rawşan» bilen «Abdyş-Ata» duşuşarlar. «Merwiň» gatnaşmagyndaky oýun sagat 17:00-da, ikinji oýun sagat 21:00-da başlanar.