Ï «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

view-icon 2536
«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanynda döredilen «Arkadagly Ýaşlar» elektron žurnalynyň täze sany okyjylara ýetirildi. Žurnal «Türkmenmetbugat» web saýty arkaly paýlaşyldy.

Şu ýyl döredilen žurnalyň 11-nji sany «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky ýürekdeşlik» atly makala bilen açylýar. Makala Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň «Beýik Ýüpek ýolunyň täze eýýamy» atly forumyna bagyşlanypdyr. «Beýik maksatlara ruhlandyrýan paýhaslar» atly makalada bolsa Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitaby hakynda buýsançly gürrüň edilýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akamediýasynda alnyp barylýan işler we öňde duran wezipeler «Döwrüň täze gadamlary» atly makalada öz beýanyny tapypdyr. «Döwrebap bilim ulgamy» atly makalada bolsa bu ulgamyň kanunçylyk taraplarynyň käbirine düşündiriş berilýär.

Elektron žurnalyň sahypalaryndan Aşgabat şäheriniň «Dizaýn» ugry boýunça ÝUNESKO-nyň döredijilik şäherleriniň toruna girizilmegine bagyşlanan «Aşgabat ― gözelligiň we binagärligiň nusgasy» atly makalany hem okap bilersiňiz. Magtymguly Pyragynyň dünýewi pelsepesi adybir makalada seljerilip, okyjylar bilen paýlaşylýar.

Žurnalyň täze sanynda rus dilindäki ilkinji makala terjimeçilik sungatyna bagyşlanypdyr. Şunda Magtymguly Pyragynyň şygyrlarynyň rus diline terjimesine agram berilýär. Neşiriň geçen sanlarynda bolşy ýaly, täze sanynda hem makalalaryň biri ekologiýa meselesine bagyşlanýar. Iňlis dilinde bolsa suw diplomatiýasyna bagyşlanan makalany okap bilersiňiz.

Neşir her sanynda ýaşlaryň ykdysadyýetdäki ornuna hem aýratyn ähmiýet berýär. Onuň täze sanyndaky «Ykdysady ösüşiň ygtybarly binýady» atly makala bu asylly däbiň mynasyp dowamyna öwrülipdir. Ugurdaş makalalaryň ýene birinde oba hojalygyndaky döwrebap özgertmeleriň gürrüňi edilýär.

Şondan soň türkmen ýaşlarynyň ylmy gözleglerine we onuň netijelerine bagyşlanan makalalara orun berlipdir, olar «Baş maksat ― ekoabadançylyk», «Sanly ulgamlarda maglumat howpsuzlygy» (rus dilinde: «Информационная безопасность в цифровых системах»), «Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly kitabynyň mysalynda üsti ýetirilen we hyýaly hakykat tehnologiýasy», «Stem ― okatmagyň häzirki zaman usuly» we «Möhüm çözgüdiň bosagasynda» diýlip atlandyrylýar.

«Teatr sungatynyň halypa ýyldyzy» atly makalada meşhur sahna ussady Sabyr Ataýewanyň ömür we zähmet ýoly yzarlanylýar. Şol sahypada iňlis dilinde ýerleşdirilen makala arkaly dürli halklaryň toý däpleri barada maglumatlar bilen tanşyp bilersiňiz.

Neşiriň geçen sanyndan ýerleşdirilip başlanan «Wawilonyň iň baý adamy» atly kitabyň (Jorj Kleýson) käbir bölümlerinden terjimeler okyjylarda uly gyzyklanma döretdi. Şonuň üçin hem täze sanynda ýene bir bölüm paýlaşylýar. Şeýle-de, neşiriň 11-nji sanyndan döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlaryň birnäçesiniň täsirli şygyrlaryny okap bilersiňiz.

Žurnalda çaga terbiýesine, fransuz diliniň edebiýatdaky ornuna, dünýäniň iň gözel tebigy gurşawlaryna we käbir milli tagamlarymyzyň taýýarlanylyşyna bagyşlanan makalalar hem bar. Täze sanyň ahyrky sahypalarynda ýerleşdirilen «Göwün kanagaty» atly oýlanma okyjyny özi bilen bilelikde oýlanmaga mejbur edýär. Däp bolşy ýaly, ahyrky sahypalarda «Ýaş waspçy» atly döredijilik bäsleşiginiň täze ýeňijisi bilen hem tanşyp bilersiňiz.

Žurnal gündogar pähimlerinden parçalar we «Hasyl ― 2023» atly fotokollaž bilen tamamlanýar.