Ï «Oskar ýa-da bir gün üçin gaty köp» sahna oýnunyň ilkinji görkezilişi boldy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Oskar ýa-da bir gün üçin gaty köp» sahna oýnunyň ilkinji görkezilişi boldy

view-icon 2273
«Oskar ýa-da bir gün üçin gaty köp» sahna oýnunyň ilkinji görkezilişi boldy
camera-icon
Wýaçeslaw Sarkisyan

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda fransuz dramaturgy Klod Manýeniň «Oskar ýa-da bir gün üçin gaty köp» komediýasynyň ilkinji görkezilişi boldy.

Önümçiligiň taryhy gaty üýtgeşik. Ilki bilen, komediýa Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky Talyplar teatrynda Türkmen döwlet medeniýet institutynyň «aktýorçylyk sungaty we sahna çykyşy» bölüminiň müdiri Aýmämmet Işangulyýew tarapyndan sahnalaşdyryldy. Spektakly tomaşaçylar uly mähir bilen garşy aldylar. Şol sebäpli Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň ýolbaşçylary Aýmämmet Işangulyýewi bu spektakly professional aktýorlar bilen sahnalaşdyrmaga çagyrdy.

Tomaşaçylar bir gün tanymal Bertrand Barnieniň sezewar bolan jedellerine ýene bir gezek şaýat boldular: aldanandygyny boýun alan bir kömekçi, öýde bir gyz peýda boldy we kämillik ýaşyna ýetmedik gyz işden çykarylan sürüjä durmuşa çykmak isleýär. Bu bulaşyklygyň içinde üç sany meňzeş çemodan yzygiderli bulaşýar: biri pul bilen, beýlekisi göwher, üçünjisi içki geýim.

Spektaklyň gowy tarapy, ondaky her bir gahrymanyň aýdyň görnüşi: maşgalanyň başy (aktýor Perhat Babaýew), aýaly – ýokary jemgyýetden bir zenan (Türkmenistanyň at gazanan artisti Gülşat Tahyrowa), üýtgeşik gyzy, (Leýla Allaýewa) gygyrmak bilen hemme zada ýetmäge endik eden, edepli bir gyzy (Ogulgöwher Muhammedowa), telekeçi öý işgäri (Şemşat Hojiýewa).

Aktýorlaryň zenanlary ajaýyp eşiklerde geýindirmegi başaran tikinçilik bölüminiň işgärlerine hormat goýmalydyrys. Fransiýa modanyň hut özi bolup, gelin-gyzlaryň lybaslary bu derejä laýyk gelýär. Aýmämmet Işangulyýewiň üç eserinde-de aktýorlar aňsat we şadyýan oýnaýarlar, bu bolsa spektakly gyzyklanma bilen janlandyrýar. Aýratyn jikme-jiklik: zaldan çykanda tomaşaçylaryň hemmesi ýylgyrdylar, bu bolsa spektaklyň gahrymanlarynyň ruhlaryny galdyrandyklaryny görkezýär.