Ï Saragt Babaýewiň ussahanasynda iş gyzgalaňly dowam edýär
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Saragt Babaýewiň ussahanasynda iş gyzgalaňly dowam edýär

view-icon 3494
Saragt Babaýewiň ussahanasynda iş gyzgalaňly dowam edýär
camera-icon
Alekseý Gimalitdinow

Ak mermerli Aşgabadyň günorta künjeginde, Köpetdagyň eteginde Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynda görnükli türkmen akyldar şahyrynyň kaşaň heýkelinden başga-da, adamzadyň dünýä ruhy hazynasyna giren daşary ýurtly şahyrlardyr akyldarlaryň heýkelleri ýerleşdiriler. Biz şol sebäpli Türkmenistanyň halk suratkeşi, Hormatly il ýaşulusy Saragt Babaýewiň ussahanasyna bardyk.

– Saragt aga, ildeşlerimiz Magtymgulynyň heýkeliniň açylmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Bu eser eýýäm nakgaşlaryň arasynda meşhurlyk gazandy we žiwopis işleriniň köpüsinde şekillendirildi. Şonuň üçin medeni-seýilgäh toplumynda ýene-de heýkelleriň oturdylmagy baradaky habar uly gyzyklanma döredýär. Magtymgulynyň ýadygärliginiň ýanynda hormata eýe bolan meşhur şahyr kimkä?

– Häzirki wagtda sanawda daşary ýurtly edebiýatçylaryň 25-si bar, ýöne olaryň atlary yzygiderli üýtgäp dur. Biz edebiýatda özüni tanadan we dünýäniň taryhy taýdan üýtgemeginde yz galdyran adam bolmaly diýip hasaplaýarys. Beýleki ýurtlaryň hökümetleri bilen şeýle şahslar barada ylalaşýarys.

Mysal üçin, Hytaýdan 712–770-nji ýyllarda ýaşan şahyr Du Fu, XII asyr gruzin şahyry Şota Rustaweli, Ýewklidiň «Başlangyçlar» we beýleki ylmy işlerini pars diline terjime eden eýranly matematik Kut-ad-din Şirazi ýaly şahsyýetler bar.

Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynda ýadygärligi goýulmaga dalaşgärleriň arasynda Rabindranat Tagor (Hindistan), Iogann Wolfgang Gýote (Germaniýa), Alyşir Nowaýy (Özbegistan), Ýunus Emre (Türkiýe) we beýlekiler bar. Wagty babatda bize has ýakyn döredijilik şahsyýetleri hem bolar, olaryň arasynda Wilýam Şekspir, Onore de Balzak, Fýodor Dostoýewskiý, Çingiz Aýtmatow bar.

– Magtymguly Pyragynyň bürünç heýkeliniň boýy 60 metre ýetýär, beýleki şahslaryň ýadygärlikleri nähili bolar?

– Olar hem bürünçden ýasalar, ýöne beýikligi 3,5 metr bolar.

– Maý aýynda açylyş dabarasyna çenli ýetişersiňizmi?

– Kaşaň heýkel ýekelikde işlenilmeýär. Magtymgulynyň heýkeli ýasalanda heýkeltaraşlar toparynda 36 adam bardy. Mundan başga-da, ol nakgaşlaryň üç neslinden ybaratdy: men, okuwçylarym we okuwçylarymyň okuwçylary. Döredijilikde özünden talap edilýän zatlara derrew düşünýän ýaşlara bil baglaýaryn. Indi daşary ýurtly tanymal şahslaryň heýkelini döredip başlanymda iň zähmetsöýer we zehinli heýkeltaraşlardan 11-sini saýladym. Işiň gidişine görä, olaryň sany köpelse gerek.

Bu işi möhletinde ýerine ýetirmek üçin gyssagly iş tertibi girizildi: sagat 8:00-da işe başlanýar, günortanlyk nahar sagat 14:00-dan 14:40-a çenli, agşamlyk sagat 22:00-da, gije 2:00-da ýatmaly. Ýeri gelende, ownuk görnüşli heýkelleri ýasamak, ýagny garalamasyny ýa-da synag görnüşini döretmek ýaly iň döredijilikli işi tamamladyk diýseňem boljak. Juda irnik, örän jogapkärli, ýöne esasan, mehaniki işleri etmeli.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow bize uly kömek berýär.

– Söhbetdeşlik üçin sag boluň. Size uly döredijilik üstünligini arzuw edýäris!