Ï Türkmenistanly futzalçy gyzlar Duşenbe şäherinde geçirilýän CAFA-2024 çempionatynda Täjigistanyň ýygyndysyny ýeňdiler
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanly futzalçy gyzlar Duşenbe şäherinde geçirilýän CAFA-2024 çempionatynda Täjigistanyň ýygyndysyny ýeňdiler

view-icon 3056
Türkmenistanly futzalçy gyzlar Duşenbe şäherinde geçirilýän CAFA-2024 çempionatynda Täjigistanyň ýygyndysyny ýeňdiler

Duşenbede zenanlar toparlarynyň arasynda Merkezi Aziýa Futbol assosiasiýasynyň (CAFA) futzal çempionatynda üçünji tapgyra täjigistanly garşydaşlaryny 4:1 hasabynda utan Türkmenistanyň milli ýygyndysy ilkinji ýeňşini gazandy.

Ýaryşa Gyrgyzystandan, Eýrandan, Täjigistandan, Türkmenistandan we Özbegistandan zenanlar toparlarynyň bäşisi gatnaşýar, olar aýlawly bäsleşiklerde çempiony kesgitlärler. «CAFA Women’s Futsal Championship» ýaryşy üçünji gezek geçirilýär. Ýöne Türkmenistanyň wekilleri olara ilkinji gezek gatnaşýarlar.

Türkmenistanyň we Täjigistanyň milli ýygyndylarynyň şu duşuşyga çenli utugy ýokdy. Ilkinji iki duşuşykda futzalçy gyzlarymyz çekeleşikli oýunlarda gyrgyzystanly garşydaşlaryndan 1:3 we özbegistanly bäsdeşlerinden 2:4 hasabynda utuldylar. Ilkinji duşuşygy goýberen täjigistanly türgenler Gyrgyzystanyň toparyndan 2:4 hasabynda utuldylar.

Duşuşygyň başynda Läle Haýypowa sag tarapdan hüjüm edip, pökgini derwezäniň öňüne geçirdi, ol ýerde toparymyzyň kapitany Mariýa Çaryýewa ony päsgelçiliksiz derwezä gönükdirip, hasaby açdy – 1:0.

37-nji minutda futzalçylarymyz öz meýdançasyna pökgini alyp, iki oýunçyny derwezebanyň garşysyna çykardylar. Onda Mariýa Çaryýewa derwezebandan geçip, pökgini Jeren Mämmedowa geçirdi, ol topy eýesiz galan derwezä saldy. 

38-nji minutda täjigistanly türgenlerden Rasulowa derwezämize bir pökgi geçirdi.

Şondan 3 sekuntdan soň toparymyzyň tälimçileri arakesme aldylar. Bäsdeşlerimiz derwezebany bäşinji meýdança oýunçysyny çalşandan birnäçe sekunt soň, türkmen futzalçylarymyzdan Läle Haýypowa goragçynyň deňinden geçip, dürs urgy bilen hasaby artdyrdy. 

Iki pökgi tapawudy bilen utulýan Täjigistanyň milli ýygyndysynyň tälimçileri derwezebany ýene meýdança çykardylar. Topy öz derwezesiniň öňünde alan Mariýa Çaryýewa ony dessine derwezä gönükdirdi, ol sütüne degip, tora girdi. Toparymyzyň kapitanynyň geçiren ikinji pökgüsi netijesinde ildeşlerimiz – 4:1 hasabynda ýeňiş gazandy.

Ýaryşyň beýleki iki oýnunda Eýranyň ýygyndysy Özbegistanyň toparyny 5:1 we Gyrgyzystanyň wekillerini 11:0 hasabynda ýeňdi.

Şeýlelik bilen, CAFA-2024 çempionatynyň gutarmagyna iki tapgyr galanda Eýranyň we Gyrgyzystanyň toparlary 6 utuk topladylar, ýöne olaryň ikinjisi 1 oýun artyk oýnady. Özbegistanyň we Türkmenistanyň toparlary hersi 3 utuk topladylar. Täjigistanyň topary ýaryşda yzda barýar. Türkmen futzal oýunçylary indi 9-njy fewralda Eýranyň topary bilen duşuşar.

Türkmenistanyň zenanlar futzal topary tejribeli tälimçi Ýakup Öwezowyň, «Köpetdagyň» we Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň öňki meşhur futbolçysy Kamil Mingazowyň ýolbaşçylygynda Aşgabatda CAFA-2024 çempionatyna taýýarlandy.

Geçen ýyl 47 ýaşly Ýakup Öwezowyň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň «Deňizçi» klubyny erkekleriň arasynda Türkmenistan futzal çempionatyna 4-nji gezek çempionlyga ýetirendigini ýatladýarys. 2006-njy ýyldan bäri tälimçilik edýän Kamil Mingazow bolsa Türkmenistanda zenanlar futbolynyň we futzalyň düýbüni tutdy.