Ï Änew türki dünýäsiniň medeni paýtagtynyň maksatnamasyny bir gez beýgelder
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Änew türki dünýäsiniň medeni paýtagtynyň maksatnamasyny bir gez beýgelder

view-icon 3196
Änew türki dünýäsiniň medeni paýtagtynyň maksatnamasyny bir gez beýgelder

Ýakynda Aşgabatda geçirilen duşuşyklaryň we gepleşikleriň netijeleri boýunça çykyş eden TÜRKSOÝ-yň Baş sekretary Soltan Raýew bu guramanyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygynyň çuňlaşmagyndan kanagatlanma bildirdi.

TÜRKSOÝ-yň başlygynyň sözlerine görä, hyzmatdaşlygyň depgini iki möhüm ugurda güýçlendiriler. Birinjiden, türkmeniň görnükli akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy uly çäreler bilen bellener.

Raýew öz çykyşynda ajaýyp nusgawy şahyryň bize goýup giden eserlerini we medeni mirasyny giňden halka ýaýratmak üçin köp çäräniň türki dünýäsiniň daşynda guralmagyň meýilleşdirilýändigini belledi. TÜRKSOÝ bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýene bir ileri tutulýan ugry 2024-nji ýylda Änew şäheriniň türki dünýäsiniň medeni paýtagty hökmünde yglan edilmegi bilen baglanyşyklydyr.

Soltan Raýewiň aýtmagyna görä, «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty-2024» ýylynyň açylyş dabarasynyň mart aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýär. Baýrama taýýarlyk işleri eýýäm tamamlandy. Oňa 150-den gowrak artist gatnaşar.

Änew türki dünýäsiniň medeni paýtagty maksatnamasyny bir gez beýgelder diýlip garaşylýar. Türkmenistanda TÜRKSOÝ-yň teatr festiwaly, film festiwaly, metbugat forumy, suratkeşleriň we suratçylaryň duşuşygy ýaly köp möhüm çäresiniň geçirilmegi meýilleşdirilýär. «Medeniýete we sungata bagyşlanan duşuşyklarymyz türki halklaryň arasyndaky dostluk köprüsini hasam berkider» diýip, TÜRKSOÝ-yň Baş sekretary Soltan Raýew aýtdy.