Ï Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ýaş diplomatlar mekdebi Magtymgulynyň döredijiligi temasyndan bäsleşik geçirer
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ýaş diplomatlar mekdebi Magtymgulynyň döredijiligi temasyndan bäsleşik geçirer

view-icon 2939
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ýaş diplomatlar mekdebi Magtymgulynyň döredijiligi temasyndan bäsleşik geçirer

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ýaş diplomatlar mekdebi ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 10-11-nji synp okuwçylarynyň arasynda «Magtymguly Pyragynyň parahatçylyksöýüjilik doktrinasy» atly bäsleşik geçirer.

Bäsleşik 6-njy martda Türkmenistanyň DIM-niň HGI-de onlaýn synag görnüşinde geçiriler. Oňa gatnaşýanlara Magtymguly Pyragynyň goşgulary esasynda taýýarlanan 100 sorag berler.

Bäsleşige Ýaş diplomatlar mekdebiniň agzalary, Türkmenistanyň DIM-niň HGI-niň «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly intellektual taslamasyna gatnaşyjylar we bilimlerini, zehinlerini we başarnyklaryny görkezmäge isleg bildirýän ýurdumyzyň beýleki orta mekdep okuwçylary gatnaşarlar.

Bäsleşigiň ýeňijileri Türkmenistanyň DIM-niň HGI-niň resmi saýtynda yglan ediler.

Bäsleşik ýaşlaryň arasynda döwletimiziň daşary syýasatyna düşünişmegini giňeltmek, Magtymguly Pyragynyň parahatçylyksöýüjilik, dost-doganlyk, şeýle hem şol döwürdäki wakalary öz içine alýan temalara bagyşlanan goşgulary arkaly watanperwerlik duýgusyny, öz ýurdy üçin jogapkärçilik duýgusyny we ýaşlarda ahlagy terbiýelemäge hem-de ösdürmäge gönükdirilendir. 

Bäsleşik hemmetaraplaýyn bilimli ýaşlary ýüze çykarmagy we höweslendirmegi, ýurduň orta we ýokary okuw mekdepleriniň arasynda netijeli gatnaşyklary ýola goýmagy hem-de berkitmegi, şeýle hem mekdep okuwçylaryny hünäre gözükdirmegi maksat edinýär.