Ï Sankt-Peterburgda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bellenildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Sankt-Peterburgda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bellenildi

view-icon 4747
Sankt-Peterburgda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bellenildi

Gündogaryň beýik şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Sankt-Peterburgdaky «Mekan» türkmen medeni jemgyýeti «Anima» bilim merkezi bilen bilelikde Sankt-Peterburgyň Milletler öýüniň we Sankt-Peterburgyň Hökümetiniň goldamagynda «Türkmenistan Magtymguly Pyragynyň beýik mirasy» atly interaktiw çäre gurady.

Russiýanyň etnografiýa muzeýiniň Mermer zalynda žiwopis, amaly-haşam eserleriniň we Gahryman Arkadagymyzyň kitaplarynyň uly sergisi açyldy. Türkmen ýaşlary – Sankt-Peterburgdaky «Bagtyýarlyk» Türkmen talyplary geňeşiniň işewürleri çärä işjeň gatnaşdylar.

Duşuşygyň myhmanlaryny Sankt-Peterburgdaky «Mekan» türkmen medeni jemgyýetiniň başlygy Nurgeldi Seýidow mübärekledi we Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa we Sankt-Peterburgyň gubernatory Aleksandr Beglowa milletara dostlugy we Türkmenistan bilen Sankt-Peterburgyň arasyndaky hyzmatdaşlygy berkitmäge gönükdirilen halkara taslamalary durmuşa geçirmekde yzygiderli goldawy hem-de ýardamy üçin hoşallyk bildirdi.

Türkmenistanda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» şygary bilen 2024-nji ýylda garaşylýan wakalardan biri-de – Russiýanyň demirgazyk paýtagtynyň merkezinde Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň açylyşy bolar, ol umumy taryhda möhüm tapgyra öwrüler.

Sankt-Peterburgyň Daşary gatnaşyklar boýunça komitetiniň başlygy Ýewgeniý Grigoriýew öz çykyşynda Magtymguly Pyragynyň diňe türkmenleriň däl, şeýle hem dünýä medeniýetiniň mirasy bolan şygryýetiniň aýratyn ornuny – ynsanperwerlik we watançylyk ugruny, bahasyna ýetip bolmajak paýhasyny we eserleriniň döwrebaplygy bilen ajaýyp sazlaşygyny nygtady.

Çäre aýdym-saz we tansly çykyşlar bilen dowam etdi. Dizaýnerleriň nepis lybaslarynyň we türkmen gelniniň aňyrdan gelýän lybaslarynyň görkezilişi duşuşyga ýatdan çykmajak özboluşly röwüş çaýdy.