Ï Türkmenistanly hokkeýçiler Bişkekde geçirilen dünýä çempionatynyň soňky tapgyrynda Meksikanyň ýygyndy toparyny ýeňdi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanly hokkeýçiler Bişkekde geçirilen dünýä çempionatynyň soňky tapgyrynda Meksikanyň ýygyndy toparyny ýeňdi

view-icon 2304
Türkmenistanly hokkeýçiler Bişkekde geçirilen dünýä çempionatynyň soňky tapgyrynda Meksikanyň ýygyndy toparyny ýeňdi

Meksikanyň milli ýygyndysyndan 8:4 hasabynda üstün çykan türkmen hokkeýçileri 6 toparyň gatnaşmagynda Gyrgyzystanyň paýtagtynda geçirilen «A» toparçanyň üçünji diwizionynda dünýä çempionatynda çykyşyny tamamladylar.

Bişkekdäki «Şäher buz meýdançasynda» «B» toparçanyň has güýçli ikinji diwizionynda çykyş etmäge ýeke-täk hukuk ugrunda Gyrgyzystanyň, Lýuksemburgyň, Meksikanyň, Tailandyň, Türkmenistanyň we GAR-yň toparlary göreşdiler.

Şu dünýä çempionatynda geçirilen oýundan öň Türkmenistanyň we Meksikanyň hokkeýçileri ozal duşuşmandylar. Geçen ýylky dünýä çempionatyndan soň meksikalylar ikinji diwizionyň «B» toparçasyndan üçünji diwizionyň «A» toparçasyna düşdüler, soňky tapgyrdan öň lýuksemburglylardan 4:5 hasabynda ýeňildi. Şonuň üçinem türkmen topary bilen geçirilen oýunda Meksikanyň milli ýygyndysyna ýeňiş gazanmak we üçünji diwizionyň «A» toparçasyndan «B» toparçasyna düşmejek bolýardylar.

Öň GAR-yň toparyndan 4:3 hasabynda üstün çykan we lýuksemburglylardan 3:4, gyrgyzystanlylardan 5:7 we tailandlylardan 3:13 hasabynda ýeňilen hokkeýçilerimiz üçin geçirilen oýun gowy başlamady. Eýýäm 5-nji minutda Ernando Çawesiň meýdançadan çykarylmasy sebäpli azlykda bolan meksikalylar Alehandro Apudyň takyk urgusy bilen 1:0 hasabynda öňe saýlandy.

Şondan soň Baýram Allaýarowyň topary özüni tijedi we garşydaşlarynyň derwezesine yzly-yzyna alty şaýba geçirdi. Birinji döwürde oýunçy artykmaçlygynda peýdalanan Begenç Döwletmyradow 12-nji, Aleksandr Wahowskiý 15-nji we Baýmyrat Baýmyradow 18-nji minutlarda garşydaşlarynyň derwezesine gol saldylar, ikinji döwürde-de olar gol saldy. 21-nji minutda Begenç Döwletmyradow, 23-nji minutda Aleksandr Wahowskiý oýunçy artykmaçlygyndan ýerlikli peýdalandylar.

Şondan soň Meksikanyň milli ýygyndysynyň tälimçileri derwezeban Santiýago Gomesiň ýerine Tomas Paýrony meýdança goýberdiler, ýöne tiz wagtdan Begenç Döwletmyradowyň meýdançadan çykarylmagy zerarly azlykda oýnan toparymyzdan 26-njy minutda Baýmyrat Baýmyradowyň takyk urgusy bilen toparymyzyň artykmaçlygy has uly boldy. 

28-nji minutda azlykda oýnan meksikalylar bir şaýba geçirdiler. Ony Aleksandr Walensiýa geçirdi. Bir minutdan soň Arslan Nuryýew türkmen toparynyň artykmaçlygyny bäş şaýba, hasaby bolsa 7:2-ä ýetirdi. 35-nji minutda Santiýago Esteban aratapawudy dört şaýba çenli azaltdy we toparlar 7:3 hasabynda Türkmenistan toparynyň peýdasyna ikinji arakesmä çykdylar.

Soňky döwürde toparlar oýunçy köplüginden peýdalandylar: ildeşlerimiz Jek Rullanyň goluna (49-njy minutda) on minutdan soň Arslan Nuryýewiň takyk urgusy bilen jogap berdiler.

Türkmenistanyň toparyndan goragçy Musa Annasaparow, Meksikanyň toparynda bolsa goragçy Jek Rullan duşuşygyň iň gowy oýunçylary diýlip yglan edildi.

Bu ýeňişden soň 20 hokkeýçi – Içeri işler ministrliginiň «Galkan» toparyndan 18, Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň «Şir» toparyndan 2 oýunçynyň oýnan Türkmenistanyň milli ýygyndysy 6 utuk toplap, dördünji orny eýeledi. Ondan öň Bolgariýada we Lýuksemburgda üçünji diwizionda geçirilen ilkinji iki dünýä çempionatynda türkmen topary bürünç medallara, geçen ýyl GAR-da geçirilen dünýä çempionatynda kümüş medallara mynasyp bolupdy. Indi hokkeý toparymyz ilkinji gezek medalsyz galsa-da, indiki möwsüm üçünji diwizionyň «A» toparçasynda ornuny saklady.

100% netije – 15 utuk bilen birinji orny dünýä çempionatyna dördünji gezek gatnaşan Tailandyň topary eýeledi. Geçen ýyl GAR-da geçirilen dünýä çempionatynda bu topar dördünji orny eýeledi. Indi bolsa indiki ýyl «B» toparçanyň ikinji diwizionynda bäsleşmek hukugyny gazandy. «A» toparçada ilkinji gezek çykyş edýän ýygyndylar – Gyrgyzystanyň hokkeýçileri (12 utuk) kümüş, Lýuksemburgyň topary (8 utuk) bürünç medallary eýelediler.

Soňky ýere indiki ýyl üçünji diwizionyň has gowşak «B» toparçasynda bäsleşjek Meksikanyň topary düşdi. 2025-nji ýylda «A» toparçanyň üçünji diwizionynda geçen aý Saraýewoda tamamlanan «B» toparçanyň üçünji diwizionyň toparlarynyň arasynda 2024-nji ýylda dünýä çempionatynda ýeňiji bolan Bosniýanyň we Gersegowinanyň milli ýygyndysy oýnar, ol eýranly garşydaşlaryny 3:0, filippinlileri 6:3, singapurlylary 9:2, KHDR-nyň toparyny 4:2 hasabynda ýeňdi we goşmaça döwürde Gonkongyň hokkeýçilerinden 3:4 hasabynda ýeňildi.

Bişkekde geçirilen 2024-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň iň gowy derwezebany Benjamin Dewid Kleýnşaý (Tailand), goragçysy Ken Edwin Kindborn (Tailand), Nikolas Çarlz Lempson (Tailand) 19 utuk (9 gol we 10 gola ýardam eden) iň köp şaýba geçiren oýunçy diýlip yglan edildi. Şaýba geçirmekde we oňa ýardam etmekde Türkmenistanyň milli ýygyndysynda iň oňat hüjümçi Arslan Nuryýew 11 utuk (5 gol we 6 gola ýardam eden) bombardirleriň ilkinji alty pökgä girdi.