Ï Çagyryş boýunça harby gulluk edýän esger küşt boýunça Türkmenistanyň çempiony boldy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Çagyryş boýunça harby gulluk edýän esger küşt boýunça Türkmenistanyň çempiony boldy

view-icon 3034
Çagyryş boýunça harby gulluk edýän esger küşt boýunça Türkmenistanyň çempiony boldy
camera-icon
Türkmenistanyň Küşt federasiýasynyňky

Aşgabatly birinji derejeli küştçi Allaýar Şirliýew küşt boýunça Türkmenistanyň çempiony boldy. 21 ýaşly esger bu üstünligi ilkinji gezek ýurdumyzyň çempionatynyň ýokary ligasynda gazandy.

Bäsleşik paýtagtymyzyň ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde 2 hepdäniň dowamynda 8 küştçiniň gatnaşmagynda geçirildi. Ýokary liganyň finalyna çykanlaryň häzirki toparynyň türkmen küşt taryhynda iň ýaşlardan biridigini bellemek gerek – erkekler ligasyna gatnaşyjylaryň ortaça ýaşy 21 ýaşdan ybarat boldy.

Türkmenistanyň çempiony diýen ada dalaşgärler ilkinji gezek iki aýlawly ýaryşda ilkinji gezek ak we gara mallar bilen oýnap, göreşdiler. Ýaryşyň guramaçylary ýaryşyň gysga bäsleşiginde ýüze çykyp biljek ýeňijileri kesgitlemekde tötänlikleri aradan aýyrmak üçin ýaryşyň bu görnüşini guramagy karar etdiler. Ýaryşa gatnaşyjylaryň özara iki gezek oýnamak mümkinçiligi bolan çempionatyň 14 tapgyrynda her küştçiniň utmaga mümkinçiligi bardy.

Şeýle ätiýaçlykdan ýurdumyzyň häzirki çempiony Maksat Atabaýew peýdalanyp biljekdi (FIDE görkezijisi – 2417), ol 1-nji tapgyrda garaşylmadyk ýagdaýda sport ussady Şahruh Turaýewden (2183) ýeňildi. Şeýle-de bolsa, ilkinji iki tapgyrda garaşylmadyk ýeňlişlerden soň halkara grossmeýster ýaryşdan çykmagy ýüregine düwdi.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölüminiň esgeri çempionatyň ortasynda öňe saýlanan Allaýar Şirliýew mümkin bolan 14 utukdan 11,5 utuk toplap, ynamly ýeňiş gazandy. Bu üstünlik ýurdumyzyň täze çempionyna Elo / FIDE görkezijisini 72 dereje ýokarlandyrmaga we 2200 derejeden ýokary galmaga mümkinçilik berdi.

Ýeňijiden bir utuk az toplan 17 ýaşly aşgabatly mekdep okuwçysy Amanmuhammet Hommadow (görkezijisi – 2222) ikinji we Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 18 ýaşly talyby Wepaly Hallynyýazow (2034) 9 utuk bilen üçünji ýeri eýelediler.

Beýleki aşgabatly mekdep okuwçysy – ýaryşa ilkinji gezek gatnaşan 16 ýaşly Azym Saryýew (1906) 4-nji orna mynasyp boldy, ol türkmen küştçüleriniň sanawynda 33-nji orunda durandygyna garamazdan, ýokary ligada 8 utuk toplap, ýurdumyzyň ýygyndysynyň ätiýaçdakylarynyň hataryna düşdi.

Sport ýaryşynyň birinji tapgyryny birinji ýerde tamamlan sport ussatlygyna dalaşgär Şahruh Turaýew çempionatyň ikinji böleginde gowy çykyş edip bilmedi we netijede 7,5 utuk bilen 5-nji orna düşdi.

Erkekleriň arasynda ýokary ligasynda baýrakly orunlary eýelän üç küştçi şu ýyl sentýabr aýynda Budapeştde (Wengriýa) geçiriljek Bütindünýä küşt olimpiadasy ýaly halkara ýaryşynda ýurdumyza wekilçilik etmäge hukuk gazandylar. Ozal ýokary netijeli Saparmyrat Atabaýew (2506) we Meýlis Annaberdiýew (2467) ýokary ligada çykyş etmezden Türkmenistanyň milli ýygyndysyndan orun gazandylar.