Ï Merýem Agajanowa ilkinji gezek küşt boýunça Türkmenistanyň çempiony boldy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Merýem Agajanowa ilkinji gezek küşt boýunça Türkmenistanyň çempiony boldy

view-icon 2682
Merýem Agajanowa ilkinji gezek küşt boýunça Türkmenistanyň çempiony boldy

Aşgabatdan sport ussatlygyna dalaşgär Merýem Agajanowa küşt boýunça Türkmenistanyň çempiony boldy. Aşgabat şäherindäki 55-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy 17 ýaşly gyzlaryň arasynda ýurdumyzyň çempionatynyň ýokary ligasynda ýeňiji bolup, ilkinji gezek şeýle üstünlige ýetdi.

Bäsleşik paýtagtymyzyň ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde 2 hepdäniň dowamynda 8 küştçiniň gatnaşmagynda geçirildi. Ýokary liganyň finalyna çykanlaryň häzirki toparynyň türkmen küşt taryhynda iň ýaşlardan biridigini bellemek gerek – erkekler ligasyna gatnaşyjylaryň ortaça ýaşy 17 ýaş boldy.

«Türkmenistanyň çempiony» diýen ada dalaşgärler ilkinji gezek iki aýlawly ýaryşda ilkinji gezek ak we gara mallar bilen oýnap, göreşdiler.

Ýaryş iki hepdäniň dowamynda Aşgabadyň ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde ak we gara mallar bilen iki tegelekde oýnan 8 küştçiniň gatnaşmagynda geçirildi.

Zenanlar ligasynyň häzirki düzüminiň türkmen küşt taryhynda iň ýaşlaryň birine öwrülendigi bellärliklidir – gatnaşyjylaryň ortaça ýaşy 17 ýaş. Ol küşt oýnuna indi bütin dünýäde, şol sanda Türkmenistanda hem barha ýaşlaryň gyzyklanmalarynyň artýandygyny görkezýär. Çagalar has ir wagtdan danalar oýnuny oýnap başlaýarlar we göçümleri derňemek üçin kuwwatly tilsimli häzirki zaman kompýuterleri olara öňkülerinden has güýçli kömek edýär. Mundan başga-da, indi internediň kömegi bilen uzak gün küşt oýnap bolýar. Meşhur küşt meýdançalarynda oturan gadymy oýnuň muşdaklarynyň millionlarçasynyň arasyndan islän wagtyň özüňe mynasyp garşydaş tapylýar.

Garaşylyşy ýaly, zenanlaryň arasynda medallar ugrunda esasy göreş geçen ýylky Türkmenistanyň çempiony Läle Şöhradowa, onuň uýasy Leýla we 2023-nji ýylyň wise-çempiony Merýem Agajanowanyň arasynda boldy. Has güýçli Läle Şöhradowadan iki gezek utulanyna garamazdan, Merýem (FIDE görkezijisi – 1873) ýaryşda beýleki bäsdeşlerini utmagy başardy, bu bolsa oňa birinji orny saklap galmaga mümkinçilik berdi, netijede ol mümkin bolan 14 utukdan 12 utuk gazandy. 

Merýem Agajanowa ilkinji gezek küşt boýunça Türkmenistanyň çempiony boldy. Geçen ýyl birinji ligada ýeňiji boldy, ýokary ligada bolsa kümüş medala mynasyp boldy. Ol ilkibada küşt tilsimlerini tälimçi Saodat Açylowadan öwrendi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Annaberdiýewiň ýolbaşçylygynda ussatlygyny kämilleşdirýär. Küştden başga-da, Türkmenistanyň täze çempiony lukmançylyga höwes edýär we geljekde lukman bolmagy niýet edinýär.

Çempionatda 11 utuk bilen Dänew etrabyndan 18 ýaşly mekdep okuwçysy (1949) ikinji orny, onuň 17 ýaşly uýasy Leýla (1929) bolsa üçünji orny eýelediler.

Türkmenabatly 13 ýaşly Jahan Rejebowanyň ýaryşda ynamly 4-nji orny eýeländigi, netijede gyzlar toparynda ýer almagy begendirýär.

Zenanlaryň milli ýygyndysyna orun berýän 5-nji ýer üçin göreş dartgynly boldy. Birbada üç türgen – Aşgabat küşt mekdebinden Eneş Arazmedowa, birinji liganyň şu ýylky ýeňijisi Bägül Ezizowa we geçen ýyl zenanlaryň arasyndaky ýokary ligada abraýly orna mynasyp bolan Ogulsuraý Baýrambaýewa dagynyň hersi 4,5 utuk toplap, 5-7-nji orunlary paýlaşdylar. Şunda goşmaça görkezijiler netijesinde 16 ýaşly mekdep okuwçysy Eneş Arazmedowa öňe saýlandy.

Çempionatyň jemi boýunça ilkinji bäş küştçi Türkmenistanyň zenanlar milli ýygyndysyna alyndy, olara 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda Budapeştde (Wengriýa) geçiriljek Bütindünýä küşt olimpiadasy çynlakaý synag bolar.