Ï Resul Gylyjowyň sazandalar toparynyň konsertinde filmlerden sazlar ýaňlandy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Resul Gylyjowyň sazandalar toparynyň konsertinde filmlerden sazlar ýaňlandy

view-icon 2265
Resul Gylyjowyň sazandalar toparynyň konsertinde filmlerden sazlar ýaňlandy
camera-icon
Jepbarguly Garaýew

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň konserti boldy. Konsertde Oskar baýragyna mynasyp bolan filmlerden sazlar ýaňlandy.

Resul Gylyjowyň belleýşi ýaly, bu çykyş taslamanyň dördünji konsertidir, konserte gelen tomaşaçylardan çen tutsaň, bu sazlar aýdym-saz söýüjileriň ýüreginde hemişe seslenme tapýar. Bellenen kadalara görä, konsert Greg Gulmeniň «Gimn Oskara» atly sazy bilen açyldy, soň bolsa dürli ýyllarda esasy kino baýragyna mynasyp bolan filmlerden 16 saz ýerine ýetirildi.

Olardan «Seniň aňyň ýel degirmeni (Ветряные мельницы твоего сознания)», «Başga planetaly (Инопланетянин)», «Oz ýurdunyň jadygöýi (Волшебник страны Оз)», «Ýüzügiň hökümdary (Властелин колец)» we beýleki filmlerden sazlar ýaňlandy. Orkestr sazandalarynyň ýerine ýetiren Jon Williamsyň döreden sazy tomaşaçylarda has-da gyzyklanma döretdi we «Ýyldyz söweşleri» filmindäki saz täsirli boldy. Döwran Şammyýewiň we Şasenemiň ýerine ýetiren kompozitor Jastin Hurwitsiň «La La Land» romantiki dueti tomaşaçylarda ýakymly täsir galdyrdy.

Iki aýdym meşhur jansyz 007 Jeýms Bonda bagyşlandy. Olaryň birinjisinde kompozitor Billi Aýlişiň «Entek ölmegiň wagty gelenok (Не время умирать)» atly aýdymy Maýsa Nyýazowa ýerine ýetirdi. Operatorlar aýdymçynyň keşbini filmdäki şekillere ýerleşdirmegi başardylar we Maýsa Jeýms Bonduň ýanynda ýaly bolup göründi. Bu örän täsin! Sam Smitiň bu film üçin ikinji aýdymyny Döwran Şammyýew ussatlarça ýerine ýetirdi.

Kakajan Hudaýberdiýewiň tüýdükde ýekelikde ýerine ýetiren Hans Zimmeriň «Gladiator» sazy hem diňleýjilerde ajaýyp täsir galdyrdy. Tüýdük owazyndan batyr we buýsançly söweşijiniň ykbalyna gynanýan heň eşidilýär.

Dürli ýyllardaky owadan, täsir galdyryjy filmler, simfoniki orkestriň janly sazy, ajaýyp solistler – bularyň hemmesi konsertiň üstünlikli bolmagyna goşant goşdy.

Resul Gylyjow tomaşaçylara ýüzlenip, toparynyň çykyşlaryna yzygiderli gyzyklanýandyklary üçin tomaşaçylara hoşallyk bildirdi we tomaşaçylaryň owadan aýdym diňlemek islegleriniň sazandalary täze konsert taslamalaryna ylham berýändigini aýtdy. Maestro indiki duşuşygyny 19-njy aprelde «Jadyly nusgawylar» atly konsertinde diňleýjiler bilen meýilleşdirdi.