Ï Bäsleşigiň netijeleri jemlendi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Bäsleşigiň netijeleri jemlendi

view-icon 2177
Bäsleşigiň netijeleri jemlendi
camera-icon
Ahmet Öwezmuhammedow

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan Magtymguly adyndaky Türkmenistanyň Ýaşlar guramasy we Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti bilen bilelikde guralan «Guşlar – tebigatyň bezegi» atly bäsleşige çagalaryň suratlarynyň sergisi hödürlendi. Sergi aprel aýynyň 10-na çenli dowam edýär.

Gyzyklanýanlar diňe bir çagalaryň çeper döredijiligi bilen çäklenmän, Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň görnükli ornitologlarynyň meşhur ylmy edebiýatlary, guşlar baradaky neşirler we ýadygärlik sowgatlar bilen hem tanşyp bilerler.

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň uly ylmy işgäri, biologiýa ylymlarynyň kandidaty Galina Wlasenko şeýle gürrüň berýär:

– Halkara guşlar güni mynasybetli 1-nji aprelde janly tebigatyň ajaýyp wekillerine bagyşlanyp guralan sergi (Amerikan yklymynda dörän bu baýramçylygyň döredilenine şu ýyl 130 ýyl bolýar) muzeýiň tebigat we ýerli taryh bölümi tarapyndan taýýarlandy. Bu çäre, paýtagtymyzdaky 143-nji orta mekdebiň okuwçylarynyň tematiki şahyrana kompozisiýa taýýarlan çykyşlary bilen açyldy.

Döredijilik bäsleşigine Aşgabat Medeniýet bölüminiň 2, 6, 7-nji çeperçilik mekdeplerinden, Bäşim Nuraly adyndaky çeperçilik mekdebinden, Rodogunanyň şekillendiriş sungaty boýunça gysga möhletli okuwlaryndan we paýtagtymyzyň beýleki döredijilik studiýalaryndan alty ýaşdan 20 ýaş aralygyndaky 229 adam gatnaşdy.

Bäsleşige gatnaşanlar «natura» çekmek üçin ammarlardan eksponatlary we sungat eserlerini, çeper we haly önümleriniň suratlaryny ulandylar. Şertlere görä, islendik tehnikada we ileri tutulýan görnüşde ornitofaunanyň bir wekilini çekmelidiler.

Bäsleşige gatnaşanlaryň eserleri boýag, grafika, ýag boýaglaryny, akwarelleri, pastelleri ulanmak, şeýle hem ýönekeý we köp reňkli galamlary ulanmak usulynda çekilipdir. Iň oňat eserleri ökde muzeý sungat işgärlerinden ybarat eminler topary saýlady. Çäräni guraýjylar ýeňijilere Hormat hatlaryny we ýadygärlik sowgatlaryny gowşurdylar.

Ornitologik gezelenjiň açylyş we soňraky ýeňijileri sylaglamak dabarasy ýurdumyzyň ylmy we medeni jemgyýeti, Türkmenistanyň daşky gurşaw we bilim bölümleriniň wekilleriniň goldawyna eýe boldy.

Çäräniň açylyşynda Döwlet muzeýiniň wekili, bölümiň başlygy Durdymyrat Atdaýew awifauna degişlilikde biziň ýurdumyzda alnyp barylýan daşky gurşaw çäreleri, şeýle hem muzeýiň sergileri, çäreleri, ylmy çäreleri geçirmek däbi, halkara guşlar gününi goşmak bilen global ekobaýramlara bagyşlanan konferensiýalar, leksiýalar we çykyşlar barada gürrüň berdi.

Muzeýde Türkmenistanyň çäginde duş gelýän guşlaryň 120 görnüşi bilen baglanyşykly ylmy eksponatlardan ybarat toplumyň bardygyny (umuman alanyňda, ýurtda 435 töweregi guş görnüşi bar) aýtdy.

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň işgäri, ornitolog, biologiýa ylymlarynyň kandidaty Jumamyrat Saparmyradow soňky ýyllarda açylan döwlet goraghanalarynyň çägindäki guşlaryň täze görnüşleriniň Gyzyl kitapda neşir edilendigi barada gürrüň berdi.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň Medeniýet we metbugat bölüminiň müdiri Hoşgeldi Annageldýewiň ýaş animalistlere täze döredijilik gözlegleri barada maslahat berdi.

Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň wagyzçysy Gülnar Çaryýarowa goldaw hökmünde hyzmat edýän we hormatly Prezidentimiziň daşky gurşawy goramak barada alyp barýan döwlet syýasaty bilen utgaşýan jemgyýetçilik ekologlarynyň iş ugurlaryny hödürledi.

Myhmanlaryň hatarynda biologiýa ylymlarynyň doktory, professor Eldar Rüstamow hem boldy.