Ï Daşoguzly suratkeşler öz eserleri bilen ýakymly täsir galdyrdylar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Daşoguzly suratkeşler öz eserleri bilen ýakymly täsir galdyrdylar

view-icon 1915
Daşoguzly suratkeşler öz eserleri bilen ýakymly täsir galdyrdylar
camera-icon
Wýaçeslaw Sarkisýan

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Şekillendiriş sungaty sergi merkezinde Daşoguz welaýatynyň suratkeşleriniň eserleriniň sergisi açyldy. 24 suratkeş bu sergä gatnaşyp, merkeziň iki gatyny eýeleýän 250 eseri hödürlediler. Bular reňk, grafika, keramika, heýkeltaraşlyk we şaý-seplerdi.

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň bellenilmeginiň öňüsyrasynda Magtymguly temasyndaky eserler aýratyn ähmiýete eýe boldy. Şeýle eserleriň arasynda Oraz Mätdurdyýewiň «Magtymguly Pyragy» diýlip atlandyrylan heýkeli tapawutlanýar. Heýkeltaraş şahyry ýaş we oýlanyşykly görkezdi. Ol müňlerçe ýyl ýaşamak üçin niýetlenen indiki goşgusyny döretmäge gönükdirilen ýaly.

Umuman aýdanyňda, Daşoguzyň suratkeşleriniň döreden heýkeli sergä gelenleriň hemmesini geň galdyrdy, esasanam, Baýgeldi Annamedowyň eserleriniň sergisi täsirli boldy.

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň uçurymy haýwanat dünýäsiniň gözelligini görkezmek ukyby bilen sungaty öwrenijileri we şekillendiriş sungatyny söýýänleri begendirdi. Suratkeş Bagtyýar Hojanyýazowyň keramikadan ýasalan küýzeleri we wazalary özboluşlylygy bilen tapawutlandy.

Şekilleriň we reňkleriň nepisligi, sergä gatnaşan ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisini hem haýran galdyrdy we awtoryň ýanynda fonda surata düşmek isleýändigini aýtdy.

Türkmenistanyň at gazanan sungat işgäri Azat Annaýew serginiň özünde galdyran täsirleri barada şeýle diýýär: «Daşoguz welaýatynyň suratkeşleri köne usulda başgaça işlediler».

Indi, eserleriniň görkezişi ýaly, döredijilikde üstünlik gazandylar – täze döwrebap stilleri batyrgaýlyk bilen özleşdirdiler, ýöne eserleriniň köpüsinde döwrebaplyk we gadymy däp-dessurlar biri-birine meňzeýär. Suratkeşler özlerini ajaýyp görkezdiler.

Merdan Kakabaýewiň işi tebigaty şatlykly reňklerde açyk we özboluşly görnüşde janlandyrýar. Ýatdan çykmajak zenan portretleri Çingiz Töräýew tarapyndan görkezildi. Awangard äheňinde işleýän Merdan Babajanow sergä gelenleri uzak wagtlap saklaýan işlerini hödürledi.

«Kärdeşlerim soňky gezek 2013-nji ýylda Aşgabatda şeýle sergi guradylar» diýip, Daşoguz welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň sungaty öwrenijisi Batyr Uzakberdiýew bu çäräniň ähmiýetini nygtaýar, ösüş üçin özlerini tapawutlandyrmak islegi sungat işgärlerini täze üstünliklere iterýär.