Ï Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary we konsertler
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary we konsertler

view-icon 1795
Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary we konsertler

“Barokko-Bagşy” taslamasynyň çäginde pianinoçy Joanna Gudal Türkmenistanyň birnäçe şäherinde konsert berer. Fransuz instituty tarapyndan guralan bu taslama Žan-Filippiň döredijiliginiň esasynda gadymy fransuz sazlary Beýik Ýüpek ýolunyň özüne çekiji sazlarynyň arasynda özboluşlylygy bilen utgaşdyrylar.

Joanna Gudalyň konserti Aşgabatda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde başlar we ol Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky ýaşlar kamera orkestri hem-de halk sazandalary bilen bilelikde geçiriler. Tomaşaçylar döwürleriň we medeniýetleriň özboluşly simfoniýada birleşýän aýdym-saz dünýäsine ýatdan çykmajak syýahat ederler. Petekleri öňünden sargyt etmek üçin telefon belgiler: 22-38-98, (+993 63) 46-71-77

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

10.04.2024. «Şadyýan wäşiler» 19:00;

12.04.2024. «Mejbury tebip bolan» 19:00;

13.04.2024. «Hindi rowaýaty» 19:00;

14.04.2024 . «Gelinler» 19:00.

 

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

10.04.2024. «Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygynda simfoniki konsert» 19:00;

11.04.2024. «Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygynda simfoniki konsert» 19:00;

12.04.2024. «Dünýäniň görki zenanlar» 19:00;

13.04.2024. «Körpe gelin» 19:00;

14.04.2024. «Pipeline Vocal Project» toparynyň Maýa Kulyýewa adyndaky TMK-nyň ýanyndaky D.Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi bilen bilelikdäki konserti 19:00.


Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

12.04.2024. «Sakarja geçi» 11:00;

12.04.2024. «Gyzyl alma» 19:00;

13.04.2024. «Gumly gelin» 19:00;

14.04.2024. «Garaşanym» 19:00.


Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry:

13.04.2024. «Ýagyş ýagan gijesi» 19:00;

14.04.2024 . «Gumly gelin» 19:00.


Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

13.04.2024. «Myhmanhanada» 19:00;

14.04.2024. «Çynymy aýtsam...» 19:00.


A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

12.04.2024. «Шикарный мужчина» 19:00;

13.04.2024. «Раз и два» 12:00;

13.04.2024. «Пять вечеров» 19:00;

14.04.2024. «Золушка» 11:00;

14.04.2024. «Золушка» 13:00;

14.04.2024. «Коварство и любовь» 19:00.


Türkmen döwlet gurjak teatry:

12.04.2024. «Böwenjik» 17:00; 

12.04.2024. «Gurjakgyz» 19:00; 

13.04.2024. «Bir towşanjyk bar ekeni...» 17:00; 

13.04.2024. «Aladdin» 19:00; 

14.04.2024. «Towşanjygyň öýi» 12:00; 

14.04.2024. «Towşanjygyň öýi» 17:00; 

14.04.2024. «Jüýteniň toýy» 19:00.