Ï Gahrymanlar hemişe hakydamyzda
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Gahrymanlar hemişe hakydamyzda

view-icon 1937
Gahrymanlar hemişe hakydamyzda

Daşoguzyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň wagtlaýyn sergi zalynda açylan täze sergi 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunyň söweş meýdanlarynda türkmen esgerleriniň görkezen deňsiz-taýsyz gahrymançylygyna we tylda zähmet çekenleriň bahasyna ýetip bolmajak goşandyna bagyşlanýar.

Ony muzeýiň «Şöhrat» bölüminiň işgärleri guradylar, bu ýere gelýänlere uruş döwrüniň ruhyny duýmaga mümkinçilik berýän dürli gymmatlyklar bar.

Muzeýler hatyrany iň gowy ýatda saklaýjylar diýilýär. Täze muzeý sergisine syn edeniňde, muňa ýene bir gezek göz ýetirýärsiň.

1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşy başlandan daşoguzlylaryň müňlerçesi goşun hataryna çagyryldy. Olaryň köpüsi jeň meýdanlarynda wepat boldy. Türkmenistanyň demirgazyk sebiti häzirki wagtda Daşoguz welaýatynyň şäherleriniň köçeleri ýa-da geneşlikleri adyny buýsançly göterýän gahrymanlaryň ençemesini ýetişdirdi.

Bu sergide hem Sowet Soýuzynyň Gahrymanlary 164-nji gwardiýa atyjylyk polkunyň atyjysy, uruşdan soň köp ýyllap welaýatyň orta mekdepleriniň biriniň müdiri bolup işlän Saparmet Hojaýewiň, uruşda gahrymanlarça wepat bolanlar, gwardiýa leýtenanty Annagylyç Ataýewiň, tanka garşy ýaragyň çeneýjisiniň kömekçisi Jumagali Kaldykoraýewiň, 5-nji gwardiýa kawaleriýa polkunyň wzwodunyň serkerdesi kiçi leýtenant Jumanyýaz Hudaýbergenowyň heýkelleri muzeýiň merkezi ýerleriniň birinde ýerleşdirilipdir.

Sergide goýlan resminamalar, esgerleriň hatlary, sylaglary, arhiw resminamalary we fotosuratlar, eşikler, kitaplar, şol sanda «Hatyra» kitaplarynyň bir jilti, şol uzak ýyllara mahsus saz gurallary we öý goşlary bu ýere gelýänlere şol döwrüň ruhuny duýmaga we taryhy wakalary barada bilmäge mümkinçilik döredýär. 

Serginiň ýatdan çykmajak gymmatlyklarynyň biri gahryman-şäher Minskiniň mukaddes topragy getirilen gutujykdy. Belki, ony muzeýiň şahamçasyna ençeme ýyl mundan ozal Belarusyň çäginde söweşen Jumanyyaz Hudaýbergenowyň garyndaşlarynyň sowgat beren bolmagy mümkin.

Sergiden soň «Heniz hakyda barka, Beýik Watançylyk urşunyň gahrymanlary ýüregimizde ýaşaýar» diýen sözler ýadyňa düşýär.