Ï Daşoguz welaýatynyň däne öndürijileri üstünlik gazanmagyň ugrunda
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Daşoguz welaýatynyň däne öndürijileri üstünlik gazanmagyň ugrunda

view-icon 1769
Daşoguz welaýatynyň däne öndürijileri üstünlik gazanmagyň ugrunda

Daşoguz welaýatynyň meýdanlarynda şu günler ýokary hilli bugdaý hasyly ýetişdirilýär. Hasylyň hili ýerli toprak we howa şertleri üçin iň amatly gyş bugdaý görnüşlerine esaslanýar.

Bular «Sähraýy», «Juwan», «Alekseýewiç», «Bezostaýa-100» we başga görnüşleridir. Bu görnüşleriň hemmesi dürli kesellere we durnuksyz howa şertlerine çydamly, ýokary hasylly we ýokary hilli häsiýete eýedir. Welaýatda tohum dänelerini saýlamaga jogapkärçilikli çemeleşýärler.

Ýokary öndürijilikli däne görnüşleriniň önümçilige girizilmegi her gektardan alynýan hasyly ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär we ykdysady taýdan möhüm ähmiýete eýedir. Şonuň üçin däneleriň dürli görnüşlerini gowulandyrmak üçin yzygiderli zähmet çekilýär.

Üstünlikli ekerançylyk üçin toplanan tejribe we döwlet tarapyndan döredilen şertler sebäpli daýhanlar bugdaý öndürmek boýunça meýilleşdirilen meseläni ýerine ýetirmäge garaşýarlar.

Döwletiň maýa goýumlary we halkara standartyna laýyk gelýän oba hojalyk önümlerini saklamak, gaýtadan işlemek üçin önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak boýunça yzygiderli alnyp barylýan işleriň netijesinde sebitde däne ekmek, ýygnamak, saklamak we gaýtadan işlemek ýaly doly agrotehniki işleriň döredilendigini bellemelidiris.

Şu günler ýerli daýhanlar ösdürilip ýetişdirilen dänelere degişli ideg edýärler we gallany ýöriteleşdirilen enjamlaryň kömegi bilen ýygnamak, daşamak işlerine doly taýýarlyk görýärler. Kabul ediş nokatlary we elewatorlar saklamak we arassalamak üçin birnäçe ýüz müň tonna däne kabul edip bilýär.