Ï Serhetüsti kagyzsyz söwdany ösdürmek baradaky başlangyçlar öwrenilýär
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Serhetüsti kagyzsyz söwdany ösdürmek baradaky başlangyçlar öwrenilýär

view-icon 1698
Serhetüsti kagyzsyz söwdany ösdürmek baradaky başlangyçlar öwrenilýär

Aşgabatda BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasy we Aziýa we Ýuwaş umman ýurtlary üçin Ykdysady we durmuş komissiýasy Türkmenistanda serhetaşa kagyzsyz söwdany ösdürmek boýunça iki günlük okuw geçirdi.

Okuwa gatnaşanlar serhetüsti kagyzsyz söwdany ösdürmek baradaky başlangyçlaryň durmuşa geçirilişini ara alyp maslahatlaşdylar.

Kagyzsyz söwda maglumatlaryny we resminamalary elektron görnüşde hödürlemek hem-de alyş-çalyş etmek ýaly halkara serhetüsti söwda maglumatlaryny sanlylaşdyrmagy öz içine alýar.

Serhetüsti kagyzsyz söwdany üstünlikli durmuşa geçirmegiň peýdalary gaty uludyr. 

Bu nukdaýnazardan Aziýa we Ýuwaş umman serhetüsti kagyzsyz söwdany ýeňilleşdirmek baradaky şertnama taraplara bilelikdäki öňegidişlik gazanmak üçin geljegi uly mümkinçilik döredýär.